Strona główna STATUT Strona główna


Statut
Publicznego Gimnazjum
im. Wojciecha Siemiona
w Kruszewie

 

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia wstępne.
2. Cele i zadania gimnazjum.
3. Opieka nad uczniem.
4. Organizacja pracy gimnazjum.
5. Obowiązek szkolny.
6. Organy wewnętrzne gimnazjum i ich kompetencje.

6.1. Dyrektor gimnazjum.
6.2. Rada Pedagogiczna.
6.3. Samorząd uczniowski.
6.4. Rada Rodziców.
6.5. Zasady współpracy organów gimnazjum.
6.6.
Tryb rozstrzygania konfliktów pomiędzy organami.

7. Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum.
8. Prawa i obowiązki ucznia.
9. Obowiązek szkolny.
10. Sposób nagradzania i karania.
11. Zasady szkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
12. Postanowienia końcowe.

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

 1.  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004. Nr 256, poz. 2572 z póz. zm.), zwanej dalej ustawą,

 2.  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póz. zm.), zwanej dalej Kartą Nauczyciela,

 3.  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2001r. Nr 1, poz. 624 z póź. zm.) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,

 4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z póź. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142, z póź. zm.) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Gimnazjum w Kruszewie zwane dalej „gimnazjum” jest placówką publiczną zaspokajającą potrzeby oświatowe środowiska lokalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki młodzieży na poziomie gimnazjum w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z 1996. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami).

2. Pełna nazwa gimnazjum brzmi: Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie. Siedzibą gimnazjum jest budynek dydaktyczny wraz z zapleczem sportowym oddany do użytku we wrześniu 2001 roku, położony na działce w Kruszewie 57B, gmina Pniewy, powiat grójecki.

3. Gimnazjum tworzy, prowadzi i utrzymuje, przekształca i znosi organ prowadzący gimnazjum.

4. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Pniewy.

4.1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad gimnazjum jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

5. Podstawę funkcjonowania gimnazjum stanowi:

a)     Uchwała Nr VII/70/99 Rady Gminy w Pniewy w sprawie założenia Gimnazjum, określająca położenie gimnazjum, jego zasięg terytorialny, stopień organizacyjny oraz Uchwała Nr XXI/165/2001 Rady Gminy Pniewy w sprawie przeniesienia siedziby gimnazjum z Wilczorudy do Kruszewa.

b)     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

c)     Statut Gimnazjum i regulaminy wewnętrzne.

6. W gimnazjum pobiera naukę młodzież w wieku ustawowego obowiązku szkolnego. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i bezpłatna.

7. Gimnazjum realizuje podstawę programową określoną przez właściwego ministra do spraw oświaty.

8. Gimnazjum stanowi organizacyjną i programową podstawę wyższych szczebli kształcenia ogólnego i zawodowego.

9. Gimnazjum jest szkołą pełną realizującą plan i program kształcenia klas I – III.

10. Gimnazjum jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników oraz zakładem oświatowym, świadczącym usługi edukacyjne dla zgromadzonych w nim uczniów.

11. Porządek wewnętrzny gimnazjum, obowiązki gimnazjum wobec pracowników i obowiązki pracowników wobec gimnazjum określa regulamin pracy.

12. (skreślono).

13. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest zespół klasowy (oddział) złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem nauczania danej klasy.

2. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

Gimnazjum spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wszechstronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno – społecznego, politycznego i fizycznego rozwoju uczniów.

 § 1

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a)     umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, przygotowuje do podjęcia decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji,

b)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

c)    sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum,

d)     realizuje programy profilaktyczne przeciwko różnym uzależnieniom,

e)     uwzględnia w programie wychowawczym szkoły potrzeby rozwojowe uczniów oraz potrzeby danego środowiska,

f)      umożliwia korzystanie z poradnictwa psychologiczno pedagogicznego i zawodowego,

g)    udostępnia pomieszczenia szkolne, sprzęt, środki dydaktyczne, księgozbiór biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

h)     (uchylono),

i)        upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

j)      kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.

 § 2

Głównymi celami gimnazjum są:

1. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych i do działalności praktycznej poprzez:

a)    ukazywanie norm moralnych i społecznych powszechnie akceptowanych w zbiorowości ludzi dorosłych dla ich przyswojenia i stosowania,

b)    zapoznawanie z zachodzącymi przemianami społeczno – gospodarczymi w środowisku i prognozą potrzeb kadrowych dla jego rozwoju oraz wstępne przygotowanie do wykonywania niektórych zadań,

c)    udzielanie pomocy w zrozumieniu miejsca i roli człowieka w rodzinie, ucznia w zbiorowości szkolnej, rówieśnika w grupie środowiska lokalnego, pracownika w zakładzie pracy i obywatela w kraju,

d)     wyrabianie umiejętności obserwacji i selektywnego wartościowania zachodzących procesów, zjawisk i wydarzeń w otaczającej rzeczywistości oraz wyciągania z nich wniosków do działalności praktycznej.

2. Przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju poprzez:

a)    pobudzanie i wyzwalanie aktywności poznawczej w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności,

b)     stwarzanie warunków dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień poznawczych,

c)    zapoznawanie z różnymi sposobami korzystania ze źródeł informacji przy poznawaniu otaczającej rzeczywistości,

d)     wdrażanie do nawyku pracy samokształceniowej.

3. Wyrabianie właściwego stosunku do samego siebie i swoich poczynań w środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, szacunku dla tych środowisk oraz dla ich ochrony i rozwoju.

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa poprzez:

a)    kształtowanie przekonania o potrzebie urządzenia zabezpieczenia własnego życia w oparciu o własną działalność zawodową i gospodarczą,

b)    ukazywanie potrzeby ponoszenia ciężarów majątkowych i osobistych dla zaspokojenia niektórych potrzeb publicznych.

5. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

6. Wpajanie zasady tolerancji wobec  różnych przekonań religijnych i światopoglądowych:

§ 3

Dla osiągnięcia zamierzonych celów gimnazjum:

1. uznając całkowitą odpowiedzialność rodziców za wychowanie swoich dzieci, będzie wzmacniać wysiłki wychowawcze domu rodzinnego poprzez:

a)     rozbudowę różnych form opieki socjalnej dla uczniów, w szczególności zaś pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących,

b)    rozwijanie opieki wychowawczej kompensującej braki i błędy w moralnym i społecznym rozwoju młodzieży, w szczególności poznawanie warunków i potrzeb życia młodzieży, zorganizowanie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

c)     utrzymanie stałych kontaktów z rodzicami lub prawnymi opiekunami, organizowanie pomocy dydaktycznej dla uczniów słabych i zaniedbanych,

2. będzie sprzyjać upowszechnianiu i utrwalaniu w świadomości uczniów chrześcijańskich wartości życia jako podstawy ładu moralnego w życiu jednostki, rodziny i społeczeństwa.

 § 4

Rodzice kierują swoje dzieci na naukę religii w momencie podjęcia przez nie nauki w gimnazjum. Dla uczniów nieuczęszczających na naukę religii organizuje się naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 5

Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 § 6

1. Poszczególni nauczyciele realizują programy przedmiotowe w taki sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów, natomiast wszystkim bardziej chętnym, aktywnym i zdolniejszym - umożliwia rozwój zindywidualizowany, co do tempa i kierunku.

2. Obok uniwersalnego, solidnie egzekwowanego kształcenia ogólnego gimnazjum będzie maksymalizować zestaw ofert stwarzających uczniom możliwość poszerzania zainteresowań kierunkowych jak np.: koła zainteresowań, sekcje sportowe, koło turystyczno-krajoznawcze, organizacje i stowarzyszenia, samorząd uczniowski i inne.

3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności do podjęcia właściwej decyzji co do kierunku dalszej edukacji:

a)     stwarza przyjazną i twórczą atmosferę,

b)     indywidualnie i podmiotowo traktuje ucznia - właściwie i trafnie diagnozuje poziom intelektualny, zainteresowania,

c)     stwarza atmosferę pełnego zaufania w stosunku do nauczyciela – wychowawcy i innych pracowników szkoły poprzez rzetelne przedstawienie trudności i osiągnięć na płaszczyźnie wzajemnego zrozumienia,

d)     rozwiązuje problemy z zachowaniem taktu pedagogicznego m.in. poprzez zmodernizowanie prowadzenia zebrań z rodzicami przestrzegając atmosfery życzliwości, zaangażowania w sprawy szkoły,

e)    stosuje aktywne metody nauczania, środki nowoczesnego komunikowania się i przekazywania wiedzy.

4. Umożliwia wyrównanie braków wiedzy poprzez:

a)     pomoc w nauce w formie zajęć wyrównawczych,

b)     indywidualne kontakty uczniów z nauczycielami.

c)     (uchylony).

5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie:

a)    diagnozuje potrzeby i oczekiwania oraz powoduje współdziałanie ze środowiskiem,

b)   współtworzy atmosferę wychowawczą w działalności z organizacjami młodzieżowymi,

c)   podtrzymuje poczucie tożsamości poprzez przestrzeganie praw Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji Praw Dziecka.

6. Rozwija zainteresowania uczniów poprzez:

a)    organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów, uzdolnieniami, możliwościami szkoły i zaangażowaniem nauczyciela,

b)    udział w konkursach recytatorskich, literackich, artystycznych organizowanych przez instytucje kulturalne, podtrzymywanie tradycji wysokiego poziomu, atrakcyjności, oryginalności prac, utworów,

c)     wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,

7. Zasady sprawowania opieki podczas wycieczek, biwaków, innych form zajęć pozalekcyjnych regulują odrębne przepisy BHP.

§ 6a

1.   W szkole funkcjonuje szkolny system doradztwa.

2.   Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów  w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

3.   Doradztwo prowadzone jest w następujących formach:

a)     zajęcia z wychowawcą klasy;

b)     zajęcia prowadzone przez nauczyciela - doradcę zawodowego;

c)     udzielanie porad rodzicom przez wychowawców i doradcę zawodowego;

d)     warsztatów dla uczniów.

 

3. OPIEKA NAD UCZNIAMI

§ 7

1. Gimnazjum zapewnia indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

a)     uczniami rozpoczynającymi naukę w gimnazjum,

b)    uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku, realizującymi program minimum na podstawie orzeczenia lub opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej,

c)    uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki w tym doraźna pomoc materialna.

2. Gimnazjum zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć, przerw lekcyjnych, podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez gimnazjum (uwzględniając wytyczne w zakresie BHP).

3. Gimnazjum udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

4. Gimnazjum udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

4. ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

§ 8

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 9

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora gimnazjum, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum.

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników gimnazjum (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbą godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum: Gminę Pniewy. 

§ 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 24. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 16. W kasie terapeutycznej nie może być więcej niż 15 uczniów.

 § 11

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć planujący pracę nauczycieli i uczniów w ciągu tygodnia ustalonym przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas gimnazjalnych określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

§ 12

1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Nauka rozpoczyna się o godzinie 8.05 rano. Godzina lekcyjna twa 45 minut. Przerwy lekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor gimnazjum.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna gimnazjum, za zgodą Rady Rodziców, może ustalić inny czas rozpoczynania zajęć szkolnych niż godzina 8.05 rano. Może również ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłużej niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania tak, aby nie prowadziło to do zwiększenia zatrudnienia nauczycieli i nie powodowało znaczącego wydłużenia tygodniowego czasu ucznia. 

4. Obecność ucznia na zajęciach szkolnych jest obowiązkowa. 

§ 13

1. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów. O podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły spośród członków rady pedagogicznej. Podaje to do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w szkole w ostatnim tygodniu sierpnia.

2. Gimnazjum może organizować zajęcia korekcyjno - wyrównawcze i kompensacyjne dla uczniów wymagających dodatkowej opieki. 

§ 14

1. Podczas nauki w gimnazjum każdy uczeń podlega systematycznej i częstej ocenie w zakresie zdobywania wiedzy i nabywanych umiejętności. 

§ 15

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją uczniów. Klasyfikacja na koniec drugiego okresu stanowi podstawę do podjęcia decyzji o promowaniu uczniów do klasy programowo wyższej lub pozostawienie w tej samej klasie na kolejny rok szkolny.

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według zasad szkolnego oceniania i promowania uczniów.

 § 16

1. Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego odbywa się po zatwierdzeniu klasyfikacji najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza. 

§ 17

1. Pracą lekcyjną kierują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

2. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas tworzą zespoły przedmiotowe:

a)     humanistyczny,

b)     języków obcych,

c)     matematyczno-przyrodniczy,

d)     wychowania fizycznego i zajęć technicznych,

e)     doradztwa zawodowego,

f)       wychowawczo-profilaktyczny,

g)     do spraw statutu. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu.

4. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

a)     współdziałanie w realizacji programów nauczania,

b)     opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,

c)     opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,

d)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

e) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia. 

§ 18

1. Zajęcia z języka obcego dla poszczególnych oddziałów gimnazjum przydziela dyrektor gimnazjum biorąc pod uwagę: możliwości kadrowe gimnazjum, możliwości organizacyjne nauki w gimnazjum. 

§ 19 

1. Gimnazjum może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów.

 § 20

1. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do dyrektora gimnazjum minimum na 7 dni przed jej realizacją.

 § 21

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne, nauczania języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych.

2. Gimnazjum może organizować zajęcia kół zainteresowań w formie wyjazdów (plenery, poznawanie bezpośrednio przyrody, środowiska naturalnego, a także można organizować wycieczki klasowe jedno lub wielodniowe z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników. 

§ 22 

1. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 10 uczniów.

 § 23 

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć, przerw lekcyjnych, podczas zajęć poza terenem gimnazjum i w trakcie wycieczek organizowanych przez gimnazjum uwzględniają wytyczne w zakresie BHP. Należy przestrzegać zasady, że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel gimnazjum. Regulamin wycieczek stanowi załącznik nr 4 do Statutu. 

2. Obowiązuje plan dyżurów przed zajęciami, w trakcie przerw śródlekcyjnych i podczas imprez ogólnoszkolnych. Opracowuje się zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów pracowników gimnazjum (nauczyciele i woźni). 

§ 24 

1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum lub - za jego zgodą - z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia:

a)  działanie punktu informacyjnego o systemie kształcenia ponadgimnazjalnego dla uczniów i rodziców,

b)     prezentacje ofert szkół ponadgimnazjalnych,

c)     organizacja wyjść w ramach „Dni otwartych”,

d)     prowadzenie lekcji wychowawczych pod kątem wyboru zawodu,

e)     prowadzenie preorientacji zawodowej i udzielanie porad. 

§ 25 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w gimnazjum:

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem

a)     w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:

-         wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej klasie,

-        dyrektor gimnazjum - dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum.

b)     od orzeczenia dyrektora gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego.

c)     odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia. 

2. Konflikty pomiędzy nauczycielami:

a)     postępowanie prowadzi dyrektor gimnazjum,

b)     w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu, na wniosek dyrektora gimnazjum postępowanie wszczyna organ prowadzący gimnazjum nie później niż po upływie 14 dni,

c)     konflikt pomiędzy dyrektorem gimnazjum a nauczycielami rozpatruje organ prowadzący gimnazjum. 

3. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami gimnazjum:

a)     postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor gimnazjum, a następnie Rada Rodziców,

b)     w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego gimnazjum.

Biblioteka

§ 25a 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki, a w szczególności:

a)     udostępniania książek i innych źródeł informacji,

b)     tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

c)    rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i  uczenia się,

d)    organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, będącą interdyscyplinarną pracownią edukacyjną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i przerw miedzylekcyjnych.

5. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

6. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

a) udostępnianie zbiorów wypożyczalni i czytelni zgodnie z regulaminem biblioteki,
b)
prowadzenie działalności informacyjnej,
c) udzielanie porad przy wyborze lektury,

d)
opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi     w pracy,
e)
informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji     o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
f)
prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy     czytelnicze),
g) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami     klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, bibliotekarzami        innych szkół i innymi instytucjami pozaszkolnymi,

7. Nauczyciel bibliotekarz realizuje swoje zadania poprzez:

a) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

b) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno wychowawczej,

c) koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i przygotowania uczniów do korzystania z informacji naukowej,

d) zakup książek i lektur szkolnych,

e) wyposażanie biblioteki i czytelni szkolnej.

8. Nauczyciel bibliotekarz dostosowuje formy i treści pracy pedagogicznej do typu szkoły, wieku i poziomu intelektualnego uczniów, środowiska, warunków pracy.

9. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki.

5. OBOWIĄZEK SZKOLNY 

§ 26 

1. Gimnazjum z trzyletnim cyklem nauczania obejmuje młodzież, która ukończyła szkołę podstawową.

 2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowana jest młodzież bez egzaminów wstępnych, która ukończyła szóstą klasę szkoły podstawowej, złożyła w sekretariacie gimnazjum: podanie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o sprawdzianie.

3. Do gimnazjum przyjmuje się:

a)     dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który jest określany uchwałą Rady Gminy Pniewy.,

b)     na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem gimnazjum, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

4. (uchylony).

 

6. ORGANY WEWNĘTRZNE GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE 

§ 27

Organami gimnazjum są:

 1. Dyrektor gimnazjum,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Samorząd Uczniowski,
 4. Rada Rodziców

6.1 DYREKTOR GIMNAZJUM

1. Jest kierownikiem gimnazjum jako zakładu pracy i wszystkich pracowników tam zatrudnionych.

2. W ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór pedagogiczny i organizacyjno-administracyjny, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej gimnazjum, a w szczególności zaś:

a)     sprawuje nadzór pedagogiczny na szczeblu podstawowym,

b)     dokonuje oceny pracy nauczyciela,

c)     udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy, zachęca do doskonalenia i dokształcania zawodowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych,

d)     szczególną troską otacza młodych nauczycieli, dba o ich adaptację zawodową,

e)     zapewnia uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom gimnazjum należyte warunki socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne, bhp i opieki na terenie gimnazjum oraz w czasie zajęć organizowanych poza gimnazjum,

f)       odpowiada za uwzględnione w programie nauczania środki edukacyjne,

g)     kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

3. Kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą:

a)     przedkłada do zaopiniowania i zatwierdzenia roczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum,

b)     kieruje i nadzoruje realizację planów i składa okresowe sprawozdanie z ich realizacji,

c)     informuje Radę Rodziców o bieżącej działalności gimnazjum,

d)     ustala - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców organizację pracy gimnazjum, ze szczególnym uwzględnieniem: tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, organizacji i finansowania poczynań,

e)    przydziela, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną nauczycielom pracę i zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w ramach nominalnego czasu pracy w wymiarze tygodniowym,

f)      przyjmuje uczniów do gimnazjum oraz wyraża zgodę na zmianę przez nich klas lub oddziałów,

g)     (uchylony).

h)    dopuszcza do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania,

i)        organizuje spotkania z rodzicami uczniów kl. I gimnazjalnych.

4. Organizuje działalność gimnazjum:

a)    sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczo-finansową gimnazjum,

b)    opracowuje podstawową dokumentację budżetowo - gospodarczą gimnazjum: arkusz organizacyjny, preliminarz finansowy, propozycje wykorzystania środków pozabudżetowych,

c)    określa prawidłowe zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu po temu niezbędnych warunków,

d)    organizuje wyposażenie gimnazjum w niezbędne środki dydaktyczne i sprzęt gimnazjalny,

e)    organizuje i nadzoruje działalność kancelarii (sekretariatu), przestrzega prowadzenia dokumentacji wedle rzeczowego, jednolitego wykazu akt.

5. Dyrektor gimnazjum:

a)     jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu prawa pracy, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole,

b)     jest kierownikiem „państwowej jednostki administracyjnej” w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do uczniów gimnazjum,

c)     jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników i uczniów gimnazjum,

d)     reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,

e)     kieruje działalnością Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący oraz czuwa nad realizacją jej uchwał,

f)       organizuje działalność gimnazjum w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,

g)    zapewnia organizacyjne, materialne, techniczne i kadrowe warunki sprawnej i efektywnej realizacji zadań gimnazjum,

h) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i uczniom gimnazjum,

i)        sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w gimnazjum,

j)     organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole,

k)     dokonuje podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy i przydziału czynności służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum,

l)       organizuje kancelarię gimnazjum, składnice akt, kieruje bieżącą działalnością gimnazjum,

m)   realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub poleceń przełożonych dyrektora gimnazjum,

n)    decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas oraz do klas programowo wyższych,

o)     (uchylony).

p)     (uchylony).

q)     wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne,

r)       (uchylony).

s)      może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe,

t)      zwalnia ucznia z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego.

6. W przypadku nieobecności dyrektora gimnazjum jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez dyrektora na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Pniewy.

6.2. RADA PEDAGOGICZNA

1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele i wychowawcy.

2. Rada pedagogiczna:

a)     jest wewnętrznym, kolegialnym organem gimnazjum powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania wszystkich spraw dotyczących działalności gimnazjum niezastrzeżonych dla innych organów wewnętrznych, a w szczególności dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

b)     podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu,

c)     podejmuje uchwały, opiniuje i wnioskuje.

 

3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą sprawy:

a)     uchwalenie regulaminu swojej działalności,

b)     zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych gimnazjum,

c)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

d)     zatwierdzanie planu pracy gimnazjum,

e)     zatwierdzanie projektów działań innowacyjnych i eksperymentalnych w gimnazjum,

f)      zatwierdzenie planu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców realizowanego w ramach działalności rady pedagogicznej.

4. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należą sprawy:

a)     organizacji pracy gimnazjum, a w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)   projektu planu finansowego gimnazjum, w szczególności zaś podziału środków na zakupy rzeczowe,

c)     odznaczeń, nagród i wyróżnień,

d)     projektu przydziału czynności służbowych nauczycielom i wychowawcom, tj. zajęć dydaktycznych i wychowawczych realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego jak i płatnych dodatkowo,

5. Do kompetencji wnioskujących rady pedagogicznej należą sprawy:

a)     odwołanie dyrektora gimnazjum z funkcji kierowniczej w szkole,

b)     odwołanie nauczycieli i wychowawców z innych funkcji kierowniczych pełnionych w gimnazjum,

c)     dokonania oceny pracy nauczyciela zaniedbującego się w realizacji przydzielonych mu zadań poza normalnym trybem

6. Pracą rady pedagogicznej kieruje przewodniczący rady, którym jest dyrektor szkoły.

7. Organizację, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy rady pedagogicznej określa jej regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

 

6.3. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Wszyscy uczniowie gimnazjum stanowią samorząd szkolny.

2. Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze samorządu.

3. Zasady wybierania tych organów oraz ich funkcjonowania, zakres działania i zadania określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu.

5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów gimnazjum wobec dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących funkcjonowania gimnazjum i realizacji praw uczniowskich.

6. Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego należą sprawy:

a)     przedstawienia dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków dotyczących funkcjonowania gimnazjum,  realizacji praw uczniowskich,

b)     kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania problemów własnych oraz stwarzanie warunków do wyzwalania aktywności społecznej uczniów,

c)     organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej i rozrywkowej w uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum.

7. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

 

6.4. RADA RODZICÓW

1. W gimnazjum działa Rada Rodziców jako organ społeczny wyrażający wolę, potrzeby i opinie środowiska lokalnego w sprawach kształcenia, wychowania i opieki młodzieży.

2. W skład rady rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum, a który określa w szczególności:

a)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

b)     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców,

c)     zasady wydatkowania funduszy zebranych przez Radę Rodziców.

 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)     uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :

-         programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

-         programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

b)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

c)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7. Rada Rodziców w realizacji swych działań współdziała z dyrektorem i Radą Pedagogiczną dla uzyskania jak najlepszych wyników swej działalności.

8. W celu wspierania statutowej działalności szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

9. Szczegółową organizację, zakres działania, zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

 

6.5. ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY

1. Wszystkie organy gimnazjum współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom gimnazjum poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi gimnazjum lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5.   Wszystkie organy gimnazjum zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

6.6. TRYB ROZSTRZYGANIA KONFLIKTÓW POMIĘDZY ORGANAMI.

1.   Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem , powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący.

2.   Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady.

3.   Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba ojej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznym organem gimnazjum tj. Radą Rodziców.

4.   Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

5.   Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

6.   Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Gimnazjum.

7.   W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

8.   Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady Rodziców, uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor Gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

9.   W sprawach spornych ustala się co następuje:

a)     uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

b)     przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

c)     sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora.

 

7. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM 

§ 28

1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt.1 określają odrębne przepisy.

§ 29

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zakres zadań nauczycieli jest w szczególności związany z:

a)    odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

b)    prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego i wychowawczego, wybór lub opracowanie odpowiednich programów nauczania,

c)    dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

d)     wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

e)    bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów,

f)      udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

g)    doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,

h)     ochroną uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień,

i)       tworzeniem warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktycznym,

j)       wdrażaniem do czynnego uczestnictwa w życiu gimnazjum, środowiska, kraju,

k)      pełnieniem dyżurów zgodnie z harmonogramem,

l)        planowaniem pracy dydaktycznej (rozkłady materiałów),

m)    realizowaniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. 

§ 30

1. (uchylony).

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu.

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia w danym oddziale tworząc zespół, którego zadaniem jest opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego.

4. Wewnątrzszkolnym kształceniem zawodowym kieruje dyrektor gimnazjum.

5. Nauczyciele, wychowawcy  oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną  w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się. 

a) nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

b) wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

c) w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności  objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

d) wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.

6. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a)    zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

b)    wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

c)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d)    współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, uzupełnienie ich wyposażenia,

e)    wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

7. Do zadań pedagoga w gimnazjum w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

d) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

e) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

f) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

g) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

h) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

i) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.”

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole,  w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który z porozumieniu z dyrektorem, podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  uwzględnia  wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

9. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w  indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie,  przez dyrektora -  rodzice ucznia.

10. Do zadań doradcy zawodowego należy:

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

c) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery

 i podjęcia roli zawodowej;

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę

i placówkę;

e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań

 w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego;

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

g)  w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.

 

WYCHOWAWCA

 § 31

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej “WYCHOWAWCĄ KLASY”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawstwa winny być sprawowane przez tę samą osobę przez cały cykl nauczania w gimnazjum.

3. (uchylony). 

§ 32

1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzy warunki wspomagające ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowuje do życia w społeczeństwie,

b)     inspiruje i wspomaga działania zespołów uczniowskich,

c) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności gimnazjalnej, w szczególności zaś otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

d) realizuje różne formy życia zespołowego, służące rozwojowi jednostki i inspirujące zespół uczniowski,

e) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów oraz indywidualizuje opiekę,

f) powiadomić ucznia osobiście, a rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub listem poleconym o przewidzianej dla ucznia śródrocznej / rocznej ocenie niedostatecznej lub o nagannym zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, rodzice są zobowiązani pisemnie potwierdzić powyższą informację,

g)  na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych /rocznych.

 

2. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)     poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)     niesienia pomocy w działaniach wychowawczych rodziców wobec dzieci,

3. Organizuje obowiązkowe zebrania wszystkich rodziców:

a)     we wrześniu każdego roku szkolnego,

b)     na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną,

c)     podsumowujące I półrocze i rok szkolny.

4.  Współpracuje z pedagogiem szkolnym, który współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grójcu, a także z Posterunkiem Policji w Pniewach i Sądem Rejonowym –Wydział Rodziny i Nieletnich, Komendą Powiatową Policji- Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji oraz innymi organami i instytucjami wspomagającymi działalność gimnazjum.

5. Wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, oddziału w myśl wytycznych dyrektora gimnazjum. 

6. Ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej.

7. Dyrektor gimnazjum winien otoczyć szczególną opieką promocyjną młodych początkujących nauczycieli - wychowawców poprzez:

a)     przedstawienie regulaminów szkoły, tradycji, charakteru pracy gimnazjum,

b)    rozmowy inspirujące do wzbogacania wiedzy fachowej, pedagogicznej (udział w warsztatach doskonalenia zawodowego),

c)    wyznaczenie nauczyciela koordynatora (przewodniczącego) zespołu przedmiotowego w kwestii realizacji zadań programowych,

d)     nadzór o charakterze doradczym.

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych tj.:

a)    Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego (otrzymują niezbędne materiały, publikacje)

b)    uczestnicząc w programie doskonalenia nauczycieli w wybranym przez siebie seminarium, warsztatach metodycznych, kursach i konferencjach.

9. Przywilej powierzenia wychowawstwa klasy przysługuje dyrektorowi gimnazjum.

10. (uchylony).

11. W zakresie wpływu rodziców na wybór nauczyciela bądź zmianę:

a)     wyklucza się ingerowanie w problematykę kadrową,

b)     dopuszcza się wpływ uczniów na ocenę pracy nauczyciela.

 

8. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 33

1. Prawa ucznia.

Uczeń ma prawo do:

a)     nauki zgodnie z zasadami higieny umysłowej (uczeń ma podany tygodniowy dydaktyczny plan zajęć: w danym dniu występują na przemian przedmioty ścisłe i artystyczne; ilość lekcji dostosowana jest do wieku dziecka, zadania domowe dostosowane do poziomu intelektualnego ucznia,

b)     posiadania pełnej wiedzy o przepisach ogólnych , wewnątrzszkolnych normujących działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

c)     wypoczynku w czasie przerw między lekcyjnych, a na okres świąt kalendarzowych i ferii do zwolnienia od zadań domowych, z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć,

d)     ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i do ochrony poszanowania godności (uczeń znajduje się w określonym zespole klasowym, którym kieruje wychowawca); odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia na lekcji ponosi nauczyciel danego przedmiotu, a w czasie przerw - nauczyciel dyżurny. Uczniowie zapoznani są z regulaminami pracowni przedmiotowych i regulaminami szkoły. W stosunku do ucznia nauczyciel nie używa przemocy fizycznej i psychicznej, reaguje na przemoc fizyczną bądź psychiczną uczniów w stosunku do słabszych; uczeń ma prawo do dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji; przyjaźni i uczuć),

e)     życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

f)      swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły i światopoglądowych jeśli nie narusza dobra innych osób,

g)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów (przygotowanie do konkursów przedmiotowych, przynależność do kół zainteresowań),

h)    sprawiedliwego, obiektywnego i jawnego oceniania zachowania i postępów w nauce,

i)        (uchylony),

j)      pomocy w przypadku trudności w nauce (możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych z matematyki i języka polskiego),

k)     korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego, (pedagog szkolny, poradnia psychologiczno - pedagogicznej.),

l)       wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w szkole poprzez sekcje przy Samorządzie Uczniowskim,

m)    (uchylony),

n)     ma prawo wystąpić z prośbą o rozwiązanie sytuacji konfliktowej (uczeń - uczeń) oraz rozpatrzenia jej w czasie posiedzenia rady Samorządu Uczniowskiego,

o)     do otrzymania informacji o zapadających w szkole decyzjach dotyczących uczniów (np. o przeniesieniu do innej klasy, o ocenach, karach, nagrodach).

§ 34

2. Obowiązki ucznia.

Uczeń ma obowiązek:

a)     przestrzegać postanowień statutu gimnazjum i regulaminów, a zwłaszcza: dbać o honor gimnazjum, godnie go reprezentować, znać i szanować jego dobre tradycje,

b)     systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, być należycie przygotowanym do nich, w tym posiadać zeszyt i podręcznik do danego przedmiotu, aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz odrabiać zadania domowe,

c)     nie utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego innym uczniom poprzez zakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie, awantury, bójki, zniszczenie sprzętów i urządzeń szkolnych (blokowanie zamków, wybijanie szyb, informacje o podłożeniu bomby i inne formy zagrożenia). W zależności od stopnia szkodliwości czynu uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły,

d)     przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach, w ciągu 7 dni od daty powrotu. Podstawą usprawiedliwienia jest pisemna prośba rodziców lub zwolnienie lekarskie,

e)     rzetelnie i systematycznie uczyć się, terminowo wykonywać zadania domowe, efektywnie wykorzystywać czas i warunki nauki,

f)       brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku podczas lekcji,

g)     przynosić potrzebne przybory szkolne, prowadzić zeszyty zgodnie z wymogami nauczyciela,

h)     zgłaszać swoje nieprzygotowanie do zajęć na początku lekcji,

i)        usprawiedliwiać zwolnieniem nieobecność na sprawdzianie; w przypadku braku pisemnego usprawiedliwienia, nauczyciel ma prawo wstawić ocenę niedostateczną,

j)       uzupełniać braki wynikające z nieobecności:

-         na następne zajęcia w przypadku nieobecności związanej z udziałem w zawodach sportowych lub konkursach,

-         w ciągu dwóch dni w przypadku trzy dniowej nieobecności,

-         w ciągu pięciu dni w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności,

k)      w razie absencji uzupełnić brakujące wiadomości,

l)        przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczyciela, kolegów i innych pracowników gimnazjum,

m)    dbać o kulturę słowa,

n)     dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych poprzez:

-         całkowity zakaz wnoszenia na teren szkoły przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia,

-         zakaz palenia, wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających oraz handlu nimi,

o)     dbania o higienę osobistą i swój wygląd,

p)     w wyznaczonych dniach tj. uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, apele okolicznościowe przebywać na terenie szkoły w stroju apelowym, na który składa się u dziewcząt biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, a u chłopców biała koszula, czarne lub granatowe spodnie,

q)     reagować na przejawy brutalności, wulgarności i wandalizmu poprzez zgłoszenie problemu wychowawcy, nauczycielowi dyżurnemu, pedagogowi lub Radzie Samorządu,

r)       za zniszczone przez siebie mienie zapłacić lub pokryć koszty jego naprawy,

s)      wyłączać i nie używać na terenie gimnazjum, na zajęciach edukacyjnych oraz podczas przerw międzylekcyjnych posiadanych urządzeń elektronicznych w tym telefonów komórkowych, MP3 i innych,

t)      przestrzegać dyscypliny uczniowskiej i ustaleń władz szkolnych.

§ 34a

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnych problemów, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;

 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

 3. wykonanie zaplanowanych działań;

 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnic ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 


9. OBOWIĄZEK SZKOLNY 

§ 35

1. W przypadku nie realizowania obowiązku szkolnego placówka podejmuje działania zmierzające do regularnego uczęszczania do szkoły ucznia oraz mobilizuje rodziców (prawnych opiekunów) do regularnego posyłania dziecka do szkoły.

2. W przypadku, gdy uczeń z rejonu Publicznego Gimnazjum w Kruszewie nie zgłosi się do szkoły z dniem rozpoczęcia roku szkolnego i brak jest informacji o podjęciu nauki w innej szkole w terminie do 15 września b.r., szkoła podejmuje następujące działania:

-         ustalenie faktycznego miejsca nauki, a w przypadku braku informacji o nim, wysłanie upomnienia do rodziców (prawnych opiekunów) wzywającego do podjęcia nauki przez dziecko w terminie 7 dni,

-         w przypadku niepodjęcia nauki w terminie 7 dni skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz zastosowanie wobec rodziców (prawnych opiekunów) środków egzekucyjnych w postaci grzywny w celu przymuszenia,

3. W przypadku, gdy uczeń opuści 60 godzin zajęć lekcyjnych i po upływie 7 dni od momentu powrotu do szkoły nie dostarczy pisemnego usprawiedliwienia, szkoła podejmuje działania:

-         spotkanie wychowawcy z rodzicami w oparciu o pisemne lub telefoniczne wezwanie do szkoły,

-         wezwanie rodziców wraz z uczniem na rozmowę z pedagogiem szkolnym,

-         wywiad środowiskowy w domu ucznia,

-         przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,

4. W przypadku ciągłej nieobecności ucznia (minimum 60 godzin zajęć lekcyjnych) oraz braku pisemnej informacji od rodziców (prawnych opiekunów) o przyczynach nieobecności, szkoła wysyła upomnienie wzywające do podjęcia nauki w terminie 7 dni, w przypadku niepodjęcia nauki w terminie 7 dni skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz zastosowanie wobec rodziców (prawnych opiekunów) środków egzekucyjnych w postaci grzywny w celu przymuszenia,

 

10. SPOSÓB NAGRADZANIA I KARANIA

§ 36

1. Nagrody.

a)     za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać:

-         pochwałę wychowawcy,

-         pochwałę dyrektora gimnazjum,

-         list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora gimnazjum do rodziców,

-         nagrodę rzeczową,

b)    osiągnięcia w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, igrzyskach i inne odnotowuje się na świadectwie gimnazjalnym.

§ 37

1. Kary:

za nieprzestrzeganie Statutu Gimnazjum, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych.

Rodzaj kar:

a)     upomnienie ustne lub pisemne z powiadomieniem rodziców,

b)    nagana dyrektora gimnazjum (ustna lub pisemna) z umieszczeniem kopii w dokumentacji wychowawcy,

c)     kierowanie sprawy ucznia do Rady Samorządu Uczniowskiego,

d)    zawieszenie w prawach udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnym za rozboje, kradzieże i konflikty z prawem,

e)     w przypadku wielokrotnego wchodzenia w kolizję z prawem, nagminnego łamania regulaminu szkoły, wystąpienie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły,

f)       rozpatrzenie przewinień na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

g)     (uchylony),

h)     wystąpienie z wnioskiem do sądu dla nieletnich.

§ 38

1. Odwołanie od kary przez ucznia według procedur:

uczeń, w zależności od rodzaju kary, może się od niej odwołać sam, przez rodzica lub samorząd klasowy do:,

-         wychowawcy klasy,

-         dyrektora gimnazjum,

-         Kuratorium Oświaty.

2. Zgłoszona na piśmie prośba o anulowanie kary, trafia do Samorządu Uczniowskiego.

3. Samorząd Uczniowski po rozpoznaniu prośby ucznia przekazuje swoją opinię nt. kary w zależności od jej rodzaju do wychowawcy klasy (lub dyrektora gimnazjum).

4. Wychowawca klasy (lub dyrektor gimnazjum) po rozpatrzeniu prośby informuje ucznia o swojej decyzji,

5. W przypadku braku satysfakcji z rozpatrzonej prośby, uczeń może odwołać się od decyzji wychowawcy do dyrektora gimnazjum, a od decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny tj. Kuratorium Oświaty.

6. Po rozpatrzeniu skargi odpowiedni organ ma obowiązek odpowiedzieć w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania skargi (nie dotyczy to Kuratorium Oświaty).

 

11. ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego określonego według zasad określonych w niniejszym statucie.

2. Wychowawca, na pierwszym zebraniu rodziców zapoznaje z obowiązującym w szkole systemem oceniania uczniów.

§ 39

 

1. Definicje:

a)    ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w Gimnazjum programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

b)    ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

2. Rolą oceny jest:

a)     poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b)     pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)       ocenianie uczących się daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy

d)    dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

a)     umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;

b)     systematyczność pracy ucznia;

c)     samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany,

d)     zaangażowanie i kreatywność ucznia;

e)     umiejętność prezentowania wiedzy;

f)       umiejętność współpracy w grupie.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

d)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali;

f)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

5. (uchylony).

 

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

§ 40

1. Przepisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do oceniania podczas zajęć edukacyjnych z religii i etyki. 

§ 41

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów (Przedmiotowe Systemy Oceniania) opracowane przez zespoły nauczycieli stanowią integralną część systemu.

3. Przedmiotowy System Oceniania posiada każdy nauczyciel przedmiotu i w każdej chwili może okazać uczniowi, rodzicowi oraz Dyrektorowi.

4. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum nie otrzymują ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie nauki.

5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych, indywidualizować wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostaniu określonym wymaganiom edukacyjnym.

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego i trwa bez przerw aż do jego zakończenia.

8. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
W przypadku takiego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”
 

§ 42

1. Przyjmuje się, że:

a)    w dzienniku lekcyjnym można zapisywać następujące oceny bieżące: 6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1+, 1, 1nz, 1s , +, -, np

b)    w ocenianiu bieżącym możliwe jest ocenianie systemem punktowym. Przy przeliczaniu punktów na ocenę obowiązuje skala:

 

% punktów

ocena

skrót

0-29

1

ndst

30-49

2

dop

50-74

3

dst

75-89

4

db

90-96

5

bdb

97-100

6

cel

 

                                             

c)     ocenę niedostateczną 1nz uczeń otrzymuje w sytuacji, gdy, nie zaliczył materiału,

d)    ocenę 1s otrzymuje uczeń przyłapany podczas ściągania, lub któremu udowodniono ściąganie podczas pracy pisemnej,

e)    istnieje możliwość poprawy oceny cząstkowej w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu w terminie przez niego ustalonym. Nauczyciel ma obowiązek na pierwszych godzinach lekcyjnych podać uczniom do zeszytów informacje o zasadach poprawy ocen, z których oceny będzie można poprawiać,

f)      oceny 1s nie można poprawić Uczeń otrzyma ocenę niedostateczną cząstkową bez możliwości poprawy również wtedy, gdy nie pracuje na lekcji z powodu braku chęci do pracy lub braku pomocy stosownych do rodzaju zajęć (np. podręcznik, strój na lekcji WF), a także za brak zadania domowego oraz w przypadku, gdy celowo opuścił zajęcia (wagary), podczas których odbywały się: praca kontrolna, sprawdzian lub zapowiedziana kartkówka,

g)     do klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe,

h)     ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

2. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących:

Liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo

Minimalna ilość ocen

1

3

2

4

3

6

4

7

5 i więcej

8

3. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystawić ocenę śródroczną i roczną z mniejszej ilości ocen.

4. Prace kontrolne:

a)    muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem pkt. 5,

b)     mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową lub utrwalającą,

c)    nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o zakresie tematycznym sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,

d)    muszą być ocenione i omówione w terminie do dwóch tygodni, z zastrzeżeniem pkt. e),

e)    w przypadku nieobecności nauczyciela spowodowanej np. chorobą można odstąpić od realizacji pkt. d),

f)       dyktanda z języka polskiego i z języków obcych nie muszą być zapowiadane.

5. Kartkówki obejmujące do trzech ostatnich tematów nie muszą być zapowiadane.

6. Niedopuszczalne jest stosowanie sprawdzianów „za karę” w sytuacjach, gdy nauczyciel nie radzi sobie z dyscypliną.

7. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace kontrolne (w ciągu dnia może się odbyć tylko jedna);

a)    w przypadku nieobecności ucznia na lekcji, podczas której odbywały się: praca kontrolna, sprawdzian lub kartkówka, uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela w pierwszym tygodniu po nieobecności i ustalić z nim termin zaliczenia pracy.

b)    nieusprawiedliwione nie przystąpienie do napisania zaległej pracy kontrolnej, sprawdzianu lub kartkówki w ustalonym z nauczycielem terminie, powoduje, że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

9. Ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia (na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej), w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Każda ocena wymaga uzasadnienia ustnego lub pisemnego na prośbę ucznia lub rodzica.

11. Uczeń, który w ciągu całego roku nie otrzymał ani jednej oceny niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych, nie ma na nich nieusprawiedliwionych nieobecności i zawsze aktywnie pracował na lekcjach, przed wystawieniem oceny rocznej otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą za systematyczną pracę.

12. W kwestiach spornych dotyczących ocen cząstkowych, decyduje nauczyciel przedmiotu, po konsultacji z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym.

13. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych.

§ 43

1. Klasyfikowanie polega na ustaleniu przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne podsumowujących ocen śródrocznych i rocznych, zwanych dalej ocenami klasyfikacyjnymi.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w niniejszym regulaminie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu, przyjmując tak, aby każde półrocze było zbliżone pod względem ilości tygodni zajęć lekcyjnych.

4. Na co najmniej trzy tygodnie przed rocznym, klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz ocenianego ucznia.

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczyć materiał (celem uzyskania wyższej oceny rocznej).

7. Oceny śródroczne i roczne ustala się w skali: 

ocena

cyfra

skrót

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu,

9. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych oraz rocznych nauczyciele kierować się będą następującymi zasadami:

a)    stopień (ocenę) celujący otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza treści zawarte w programie nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, uczestniczy w konkursach wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i kreatywny lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonu Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, zawodach sportowych: kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym w grach zespołowych lub zajęcie medalowych miejsc indywidualnie na poziomie powiatu grójeckiego,

b)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który dysponuje pełnym zasobem wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie rozwiązuje trudne problemy;

c)     stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne samodzielnie rozwiązuje typowe problemy;

d)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, podejmuje w sposób właściwy próby rozwiązywania zadań typowych – wyciąga właściwe wnioski z treści zadania;

e)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych, rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności,

f)      stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

10. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono braki w osiągnięciach mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki, nauczyciel jest zobowiązany w uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym zindywidualizować pracę z uczniem, w celu stworzenia mu szansy uzupełnienia braków.

15. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

16. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

17. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

18. W skład komisji wchodzą:

  a)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

 b)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

- przedstawiciel rady rodziców.

19. Nauczyciel danego przedmiotu, o którym mowa w ust. 18, pkt. a). może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 17. w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły

21. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

22. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

23. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,5 (bez ocen dostatecznych) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje nagrodę - książkę.

24. Laureaci konkursów przedmiotowych gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

Zasady oceniania zachowania

§ 44

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Wychowawca klasy wpisuje w dzienniku uwagi pozytywne (kolorem niebieskim) i negatywne (kolorem czerwonym) zachowania indywidualnie dla każdego ucznia. Uwagi dotyczące zachowań uczniów mogą zgłaszać do wychowawcy wszyscy pracownicy szkoły.

a)     zachowania pozytywne np.: praca społeczna na rzecz szkoły (prace porządkowe, naprawa sprzętu, gazetka klasowa itp.), udział w apelach szkolnych, udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, praca w samorządzie klasowym i szkolnym, udział w zajęciach pozalekcyjnych

b)     zachowania negatywne np.: spóźnienia, nieusprawiedliwione nieobecności, odrabianie pracy domowej na przerwie, palenie papierosów, picie alkoholu, wybryki chuligańskie (bójki, znęcanie się, szantaż, niszczenie mienia, oszustwa, kradzieże), wulgaryzmy, brak schludnego stroju, nieestetyczny wygląd, brak obuwia zmiennego, używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły.

3. W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej wystawia się śródroczną lub roczną ocenę nieodpowiednią lub naganną niezależnie od ilości dokonanych wpisów.

4. Ocena śródroczna i roczna z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a)     funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

b)     respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;

5. Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala się wg skali:

ocena

skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

6. Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w klasie, na podstawie wpisów dokonanych w zeszycie i uwag w dzienniku szkolnym.

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

a)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)     dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)     okazywanie szacunku innym osobom.

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

b)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 11.

10. Odwołanie od ustalonej przez wychowawcę dla ucznia oceny klasyfikacyjnej z zachowania może nastąpić zgodnie z §43 ust. 16.

11. Ocena z zachowania wpływa na promocję i możliwość ukończenia szkoły w następujący sposób:

a)     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

b)     uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

12. Przy wystawianiu ocen zachowania śródrocznych oraz rocznych nauczyciele kierować się będą następującymi zasadami:

 1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny bardzo dobrej a ponadto: pracuje na rzecz swojego środowiska, służy innym swoją wiedzą i umiejętnościami, jest uczynny, może być wzorem do naśladowania. Podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

 2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny dobrej, a ponadto: jest aktywnym członkiem społeczności szkolne, odznacza się kulturą bycia i nienagannością manier, którego postawa wskazuje na pracę nad własną osobowością. Ma nie więcej niż 3 godz. nieusprawiedliwionych nieobecności, nie spóźnia się na lekcje. Pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

 3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który sumiennie wypełnia obowiązki szkolne. Jest kulturalny, słowny, zdyscyplinowany, dba o sprzęt i pomieszczenia szkolne, przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów. Ma nie więcej niż: 8 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności (z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one jednych zajęć edukacyjnych), 3 spóźnienia, 3 uwagi o niewłaściwym zachowaniu. Prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

 4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia, nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, zdarzają się uchybienia w zachowaniu w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów. Ma nie więcej niż: 15 godz. nieusprawiedliwionych nieobecności, 6 spóźnień, 6 uwag o niewłaściwym zachowaniu. Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

 5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza obowiązujące w szkole regulaminy, zachowuje się niegrzecznie w stosunku do osób starszych i kolegów, używa przemocy, nie reaguje na upomnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły. Spóźnia się na lekcje, opuszcza je bez usprawiedliwienia do 30 godz. Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

 6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który poważnie narusza obowiązujące w szkole regulaminy, nie wykazuje poprawy mimo zabiegów wychowawczych podejmowanych przez szkołę, stanowi zagrożenie życia i zdrowia swojego i innych, stosuje szantaż, dopuszcza się świadomej dewastacji mienia lub w inny sposób łamie prawo. Ma ponad 30 godz. nieusprawiedliwionych nieobecności. Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.
   

§ 45 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą wpisuje do dziennika lekcyjnego.

2. Rodzice (opiekunowie) mogą być informowani o ocenach ucznia:

a)     poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń;

b)     podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy;

c)     podczas spotkań rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

3. Na co najmniej 21 dni przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń i jego rodzice informowani są o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych  niedostatecznych, z tym, że:

a)     uczniowie informowani są przez danego nauczyciela ustnie, podczas zajęć,

b)     rodzice informowani są za pośrednictwem wychowawcy – w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru,

§ 46

1. (uchylony).

2. Klasyfikację roczną przeprowadza się w czerwcu każdego roku.

3. Szczegółowy termin posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej ustala dyrektor szkoły z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

§ 47

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. W razie potrzeby wychowawca z inicjatywy własnej albo na żądanie ucznia lub jego rodziców informuje o warunkach, jakie muszą być spełnione, aby zaistniała możliwość przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego.

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Do egzaminu klasyfikacyjnego przystępuje uczeń, który nie mógł być klasyfikowany z powodu:

a)     nieobecności usprawiedliwionych,

b)     nieobecności nieusprawiedliwionych – na wniosek skierowany do Dyrektora przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą Rady Pedagogicznej,

c)     realizacji indywidualnego toku lub programu nauki,

d)     spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. (uchylony).

7. Jeżeli egzaminem klasyfikacyjnym objęta jest duża liczba zajęć edukacyjnych, mogą one być przeprowadzone etapami.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, pkt. a), b) i c), przeprowadza nauczyciel danych zajęć w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt d), przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

b)     nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)     imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 8,

b)     termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

12. (uchylony).

 

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

§ 48

1. Do egzaminu poprawkowego przystępuje uczeń klas I - III, który otrzymał w klasyfikacji rocznej:

a)    jedną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)    w uzasadnionych przypadkach dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, - za zgodą Rady Pedagogicznej:

- długotrwała choroba,

- wypadek losowy w rodzinie ucznia,

- orzeczenie lekarskie o przyczynie niepowodzeń w szkole spowodowanych ukrytą chorobą lub deficytem,

powyższe przyczyny muszą być udokumentowane.

2. Uczeń składa do dyrekcji szkoły podanie o umożliwienie mu zdawania egzaminu poprawkowego.

3. Wychowawca powiadamia w formie pisemnej za potwierdzeniem rodziców ucznia o terminie egzaminu poprawkowego (data i godzina).

4. Wychowawca zobowiązany jest do przekazania uczniowi zakresu materiału objętego egzaminem, przygotowanego przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później jednak niż do końca września danego roku.

§ 49

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2. Egzaminy poprawkowe przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum w składzie:

a)    dyrektor gimnazjum albo nauczyciel powołany przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

3. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 2 b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W taki przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)     skład komisji,

b)     termin egzaminu,

c)     pytania egzaminacyjne,

d)     wynik egzaminu,

e)     ocenę ustaloną przez komisję

5. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (stanowi to integralną część arkusza ocen).

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora gimnazjum, nie później niż do końca września.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 8.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego pisemnie zgłosić się do dyrektora szkoły zastrzeżenia do śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów, uzyskanej w wyniku tego egzaminu. W uzasadnionych przypadkach dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza egzamin dodatkowy egzamin sprawdzający.

 

Ukończenie gimnazjum

§ 50

1. Uczeń kończy gimnazjum:

a)    jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

b)    jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, o których mowa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z póź. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

2. Dla jednego ucznia, który osiągnie najwyższą średnią z przedmiotów edukacyjnych i najwyższą łączną ilość punktów z egzaminów gimnazjalnych, ustala się tytuł – Najlepszy Absolwent Roku.

 

12. Postanowienia końcowe

§ 51

1. Przedmiotowy System Oceniania opracowują nauczyciele uczący tego samego lub zbliżonych przedmiotów.

2. Przedmiotowy system oceniania obejmuje:

a)     wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,

b)     zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania),

3. Nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę ocen przyjętych w szkole.

4. W przedmiotowych systemach oceniania zawarte są wszystkie inne nie ujęte w niniejszym dokumencie zasady oceniania.

5. Przedmiotowe systemy oceniania stanowią załączniki do statutu.

§ 52

1. Gimnazjum jest samodzielną jednostką budżetową.

2. Limit środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie gimnazjum przyznaje na dany rok budżetowy organ prowadzący gimnazjum.

3. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 53

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej i stempli z nazwą gimnazjum w pełnym brzmieniu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 54

1. Wszelkie zmiany i uzgodnienia w statucie szkoły mogą być wprowadzone na wniosek uprawnionych organów.

§ 55 

Nowelizacja Statutu nastąpiła w dniu 26.08.2013r. podjęciem Uchwały Rady Pedagogicznej Gimnazjum  Nr 54/13/14  w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013r.  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 532).