SARS-CoV-2


Kruszew, 2020-05-18
Zarządzenie Nr 4/20
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy:
• ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
• ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);
• wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.
zarządzam, co następuje:


§1.


1. Niniejszym wprowadzam:

1) „Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) Oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) Deklarację rodziców stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) Tabelę pomiaru temperatury dziecka stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.


§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły - Agata Walczak

Pliki do pobrania


1. Procedura COVID19.
2. Oświadczenie rodziców.
3. Deklaracja rodzica.
4. Tabela pomiaru temperatury.Harmonogram konsultacji dla klasy VIII

L.P.

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

 

FIZYKA

GEOGRAFIA (s.4)

MATEMATYKA (s.2)

J. polski (S.14 )

2.

8.50-9.35

J.ANGIELSKI( s.3) J.ROSYJSKI (s.5)

CHEMIA

GEOGRAFIA (s.4)

MATEMATYKA (s.2)

HISTORIA, WOS, EDB (s.5)

3.

9.45-10.30

J. ANGIELSKI (s.3) J. ROSYJSKI (s.5)

BIOLOGIA

J. POLSKI (s.14)

J. POLSKI (s.14 )

 

4.

10.40-11.25

MATEMATYKA (s.2)

WYCH. FIZYCZNE

J. POLSKI (s.14)

J. POLSKI (s. 14)

 

5.

11.45-12.30

MATEMATYKA  (s.2)

WYCH. FIZYCZNE

J. POLSKI (s.14)

RELIGIA (s.6)