SARS-CoV-2


Kruszew, 2020-11-05
Zarządzenie Nr 5/20
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie z dnia 18 maja 2020 r.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1870)

§1.
W związku z wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa na terenie całego kraju od dnia 26.10.2020 do 08.11.2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie wprowadza się nauczanie hybrydowe, tj zdalne dla klas IV – VIII. Oddziały przedszkolne i klasy 1- 3 pracują na dotychczasowych zasadach w trybie stacjonarnym w szkole
§2.
Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus oraz platformy Microsoft Teams.

§3.
Zajęcia w prowadzone w formie zdalnej odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji na rok szkolny 2020/2021. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych godzinach planu lekcji.
§4.
Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godz. 8.00, a każda kolejna o godzinie zgodnej z grafikiem lekcji obowiązującym w szkole. Lekcja zdalna powinna trwać 30 min., natomiast nauczyciele w czasie przewidzianym planem lekcji (45 minut) pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców danej klasy, służą radą, wsparciem i pomocą.

Szkoła w realizacji kształcenia na odległość będzie wykorzystywała wyłącznie platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Office– 365. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprawnione tj. nauczyciel i uczniowie z danej klasy lub grupy, dla których zajęcia są przeznaczone. Przebiegu zajęć nie wolno w żadnej formie utrwalać i wykorzystywać/przetwarzać bez wyraźnej zgody lub polecenia prowadzącego je nauczyciela. Podczas lekcji zdalnych wskazane jest używanie przez uczniów słuchawek. Uczniowie powinni stosować się do zasad określonych przez danego nauczyciela (np. praca przy włączonych/wyłączonych mikrofonach lub włączonych/wyłączonych kamerach). Do komunikacji z Rodzicami będzie służył e-dziennik .

§5.

Nauczyciele prowadzą zajęcia przebywając w szkole w swoich salach lekcyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dopuszcza się prowadzenie zajęć z domu, pod warunkiem, że nauczyciel prowadzi je w czasie rzeczywistym dla swoich zajęć i nie wykonuje dodatkowych obowiązków  przydzielonych w szkole.


 

§6.

Opieka świetlicowa i dożywianie prowadzone są na dotychczasowych zasadach.
§7.
W trakcie pracy od 26 października do 8 listopada szkoła funkcjonuje w oparciu o Procedurę organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców, opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego wraz z załącznikami z dnia 28 sierpnia 2020 r.

§8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


 


 


 

Dyrektor szkoły - Agata Walczak
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie
Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

1.      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie  wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Miasta Radom, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

2.      Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

·  ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;

·  w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;

·  do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

3.      Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

4.      Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

5.      Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

6.      Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.30 do 17.00

7.      Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.

8.      Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i w świetlicy.

9.      Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

10.   Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

11.   Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 

 

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.      Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.

3.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, pomieszczeń szatni oraz korytarza na parterze w części między stołówką a wejściem głównym do budynku, zachowując zasady:

·  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

·  dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

·  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

·  opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.      Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

6.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

7.      Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8.      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

9.      Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10.   Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

11.   Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

12.   Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

13.   Każdy  uczeń  ma przypisaną odrębną szafkę w szatni.

14.   Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

15.   Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

1.      Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

2.      Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).

3.      Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.

4.      Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

5.      Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

6.      Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

7.      Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

8.      W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

9.      Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

10.   Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

11.   Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

12.   W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.

13.   Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

14.   Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

15.   Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

16.   Zaleca się:

· utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

· dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,

· dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

· dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

· czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

17.   Do obowiązków personelu obsługi należy także:

· sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

· sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

· napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

· wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1.      Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

2.      Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

3.      Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.

4.      Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.

5.      Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.

6.      Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

7.      Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 5

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

1.      Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

1)       ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

2)       zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

3)       stosować środki ochrony osobistej.

1.      Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

2.      Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

3.      Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

4.      Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.

5.      Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

6.      Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.

7.      Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.

8.       Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

 

§ 6

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

1.      Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

2.      Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.      Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.

4.      Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

1.      Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2.      O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3.      Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły

4.      W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

5.      Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6.      W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

7.      O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Grójcuu (nr tel. 48 3451589 lub 48 3451594) oraz organ prowadzący szkołę (48 668-64-24).

8.      Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

9.      Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10.   Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1.      Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

2.      Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

3.      Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

4.      Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

5.      W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

6.      Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

7.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

8.      Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9.      Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10.   O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 9

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§10

Postanowienia końcowe

1.      Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2.      Procedura może być modyfikowana.

3.      Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

4.      Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

5.      O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 


Kruszew, 2020-05-18
Zarządzenie Nr 4/20
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy:
• ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
• ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);
• wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.
zarządzam, co następuje:


§1.


1. Niniejszym wprowadzam:

1) „Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) Oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) Deklarację rodziców stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) Tabelę pomiaru temperatury dziecka stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.


§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły - Agata Walczak

Pliki do pobrania


1. Procedura COVID19.
2. Oświadczenie rodziców.
3. Deklaracja rodzica.
4. Tabela pomiaru temperatury.Harmonogram konsultacji dla klasy VIII

L.P.

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

 

FIZYKA

GEOGRAFIA (s.4)

MATEMATYKA (s.2)

J. polski (S.14 )

2.

8.50-9.35

J.ANGIELSKI( s.3) J.ROSYJSKI (s.5)

CHEMIA

GEOGRAFIA (s.4)

MATEMATYKA (s.2)

HISTORIA, WOS, EDB (s.5)

3.

9.45-10.30

J. ANGIELSKI (s.3) J. ROSYJSKI (s.5)

BIOLOGIA

J. POLSKI (s.14)

J. POLSKI (s.14 )

 

4.

10.40-11.25

MATEMATYKA (s.2)

WYCH. FIZYCZNE

J. POLSKI (s.14)

J. POLSKI (s. 14)

 

5.

11.45-12.30

MATEMATYKA  (s.2)

WYCH. FIZYCZNE

J. POLSKI (s.14)

RELIGIA (s.6)