Plan pracy świetlicy


Cele działalności świetlicy szkolnej:
Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Poza tym w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:
W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia z zakresu: