STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W KRUSZEWIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. 1Ustawy. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. 2017 r. poz. 59, obowiązuje od dnia 1września 2017r.

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1189) uwzględnia zmianę wprowadzoną ustawą.

3. Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (Dz. U. z 1991r., Nr 120, poz. 526 z późniejszymi zmianami),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U z 2017r. ,poz. 1534),

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 698),

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017r.nr 161, poz. 698),

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 20 marca 2020 , poz. 493)

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 20 marca 2020r., poz. 492).

 

§2

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1)   szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie,

2)   statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie,

3)   nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)   rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)   organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Pniewy.

 

§3

1.  W sprawach nieuregulowanych statutem obowiązują odpowiednie przepisy.

2. Szkoła jest jednostką budżetową.

3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§4

 1. Szkoła Podstawowa  w Kruszewie jest publiczną szkołą podstawową.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek pod adresem Kruszew 57A.
 3.  Szkoła nosi imię Papieża Jana Pawła II.
 4. Pełna nazwa szkoły brzmi –  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie i jest używana w pełnym brzmieniu.
 5. Na pieczęciach jest używany skrót nazwy Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie.
 6. Szkołę prowadzi Gmina Pniewy.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki  Kurator Oświaty w Warszawie z Delegaturą w Radomiu.

 
 

§5

 1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 8 lat.
 2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły

 

§6

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej,

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 

 

Realizacja celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły następuje poprzez:

§7

1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

2. W celu realizacji swych zadań dydaktycznych rada pedagogiczna może powoływać zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

 

§8

Dydaktyczna działalność edukacyjna Szkoły określona jest przez:

1) szkolne zestawy programów nauczania, które uwzględniając wymiar wychowawczy obejmują całą działalność dydaktyczną danej Szkoły,

2) nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

3) nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania,

4) wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik, a także program, o którym mowa w pkt 3, nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej,

5) rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

6) Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego

7) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

8) w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,

9) nauczyciele maja obowiązek przedstawić uczniom treść przyjętych do realizacji  programów nauczania oraz kryteria oceniania zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i przedmiotowych zasad oceniania.

 

 

 

§9

1. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła:

1) kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

3) kształtuje postawy patriotyczne,

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym,

5) szanuje indywidualność uczniów,

6) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,

7) wdraża do dyscypliny i punktualności.

a) Szkoła wypracowuje i realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, który zawiera cele i zadania, którymi kieruje się szkoła w swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej, służący kształtowaniu postaw, przeciwdziałający zagrożeniom społecznym.

b) Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb w miarę posiadanych możliwości.

2. Oddziaływanie wychowawcze Szkoły:

1) uczniowie dbają o wystrój sal, korytarzy, estetykę otoczenia,

2) zwracają uwagę na ubiór i higienę,

3) dostosowują wygląd i ubiór do sytuacji,

4) uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, np. przedstawienia, wyjazdy do teatru, opery, kina,

5) wypełniają obowiązki dyżurnego,

6) uczestniczą w wycieczkach,

7) organizują imprezy klasowe,

8) uczestniczą w aukcjach charytatywnych,

9) uczestniczą w uroczystościach o charakterze patriotycznym np. 3 maja, 11 listopada,

10) organizują uroczystości związane z tradycjami Szkoły, np. ślubowanie, obchody Dnia Papieskiego, Dnia Patrona, zakończenie nauki,

11) uczestniczą w akcji Sprzątanie Świata, festynach rodzinnych

12) biorą udział w konkursach,

13) organizują obchody świąt szkolnych np. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Sportu i inne,

14) zapraszają na występy, wystawy, przedstawienia szkolne uczniów z innych szkół, przedszkoli, rodziców, społeczność lokalną,

3. Zadania wychowawcze Rada Pedagogiczna realizuje poprzez zespół wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów.

 

§10

Główne cele Programu wychowawczo - profilaktycznego:

1. Uczeń naszej Szkoły kieruje się w życiu wartościami uniwersalnymi takimi jak:

1) dobro,

2) prawda,

3) piękno,

4) miłość,

2. Umie odróżniać dobro od zła, ma utrwalone normy moralne.

3, Jest wrażliwy na potrzeby innych, pomocny i bezinteresowny.

4. Zna swoje prawa i obowiązki jako obywatel i uczeń.

5. Umie współdziałać w grupie i środowisku.

6. Ceni wartość rodziny i zna swoje korzenie.

7. Jest dumny z przynależności narodowej i symboli narodowych.

8. Okazuje szacunek dla tradycji Szkoły, które zna i rozumie.

9. Wie, co oznacza dla środowiska szkoła i preferowane przez nią wartości moralne i cele pedagogiczne.

10. Jest przygotowany do odbioru kultury.

11. Dba o czystość i piękno języka.

12. Jest przygotowany do samodzielnego korzystania ze źródeł informacji i selekcjonowania wiadomości.

13. Potrafi obiektywnie ocenić efekty własnego działania.

14. Rozumie, że nabyta wiedza i umiejętności mogą dać mu szansę do lepszego życia.

15. Jest kreatywny i przedsiębiorczy.

16. Jest asertywny, ma poczucie własnej wartości.

17. Umie dbać o zdrowie swoje i innych.

18. Umie radzić sobie ze stresem.

19. Jest odpowiedzialny, zdyscyplinowany i obowiązkowy.

20. Potrafi się znaleźć w nowej sytuacji.

21.Kształtuje postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji.

22. Ma informacje o środkach uzależniających i mechanizmach uzależnienia.

23. Jest świadom zagrożenia wynikającego z kontaktu z substancjami zmieniającymi świadomość.

24. Potrafi wzmacniać pozytywny obraz siebie.

25. Zwiększa świadomość i wgląd we własne przeżycia i potrzeby.

 

§11

Główne zadania Programu wychowawczo- profilaktycznego:

1. „Mój dom, moja rodzina, środowisko”:

1) rozumie znaczenie rodziny,

2) umie podjąć określone role w życiu rodziny,

3) rozumie pojęcie środowiska, grupy rówieśniczej,

4) umie podejmować role w grupie,

5) dostrzega i rozumie problemy kolegów, ludzi starszych, niepełnosprawnych, odmiennych.

2. „Żyję zdrowo i bezpiecznie”:

1) propaguje postawę i zachowania ekologiczne,

2) wie, co znaczy zdrowy styl życia,

3) doskonali sprawność fizyczną,

4) wie, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

3. „Aktywne uczestnictwo w kulturze”:

1) zna podstawowe zasady dobrego wychowania,

2) potrafi dostosować swoje zachowanie do sytuacji i miejsca,

3) umie korzystać z osiągnięć kultury, świadomie wybiera cenniejsze wartości,

4) świadomie i odpowiedzialnie korzysta z różnych nośników informacji,

5) kultywuje tradycje Szkoły.

 

§12

Poprzez działania programu:

1. Uczeń:

1) analizuje i modyfikuje swoje potrzeby w kierunku zdrowego stylu życia,

2) kształtuje potrzeby prozdrowotne,

3) rozumie zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami zmieniającymi świadomość.

2. Rodzice:

1) są poinformowani o treści zajęć,

2) potrafią zwrócić uwagę  i zareagować na niepokojące sygnały,

3) mają świadomość możliwości kontaktu młodzieży z narkotykami i innymi zagrożeniami.

3. Nauczyciele:

1) egzekwują postanowienia ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich oraz     Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,

2) współpracują z rodzicami i udzielają im psychologicznego wsparcia,

3) znają procedury reagowania na negatywne zachowania uczniów.

 

§13

5. Realizacja Programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły ma na celu osiągnięcie oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku absolwenta Szkoły.

6. W oparciu o Program wychowawczo - profilaktyczny konstruowany jest plan pracy wychowawczej zespołów klasowych.

7. Program wychowawczo - profilaktyczny jest modyfikowany w zależności od priorytetów wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne,  z zachowaniem odpowiedniej procedury.

 

§14

1. Program wychowawczo - profilaktyczny jest dostosowany do potrzeb środowiska, skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli i jest realizowany przez wszystkich pracowników Szkoły. Służy kształtowaniu postaw przeciwdziałających zagrożeniom społecznym.

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb w miarę posiadanych możliwości.

 

§15

Zadania opiekuńcze Szkoły realizowane są przez:

1) ścisłe respektowanie obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2) sprawowanie w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami,

3) każdy uczeń ma prawo korzystać z pomocy psychologicznej i pedagogicznej, której udzielają mu: wychowawca, nauczyciele uczący, Dyrektor i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

 

 

 

§16

Bezpieczeństwo w Szkole:

1. Obowiązki Dyrektora Szkoły z zakresu bhp:

1) Troska o bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy i nauki;

  a) zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do nauki i pracy,

  b) utrzymanie budynku, pomieszczeń, sprzętu oraz terenu Szkoły w stanie zapewniającym bezpieczne warunki pracy i nauki,

  c) utrzymanie maszyn i urządzeń technicznych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkownika,

  d) kontrola stanu budynku, urządzeń i terenu Szkoły,

  e) wyłączenie z użycia na zajęciach urządzeń będących w stanie zagrażającym bezpieczeństwu,

  f) utrzymanie w stałej sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej,

  g) przestrzegania (zlecanie) okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i instalacji.

2) Dbanie o bezpieczeństwo nauczycieli i pracowników Szkoły:

a) zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym i zasadami ochrony przed zagrożeniami,

b) przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) kierowanie pracowników na badania lekarskie, niedopuszczanie do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich,

d) dostarczanie pracownikom niezbędnych środków do utrzymania higieny osobistej oraz środków do udzielania pierwszej pomocy,

e) dostarczanie pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

f) powołanie koordynatora do spraw bezpieczeństwa,

g) prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

3) Troska o bezpieczeństwo uczniów:

a) nadzorowanie działalności personelu Szkoły na zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)  kontrola organizacji zajęć i warunków pracy uczniów,

c) ustalenie, przy współudziale rady pedagogicznej, przepisów wewnętrznych  niezbędnych do utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) wprowadzenie niezbędnych regulaminów Szkoły, pracowni i zajęć,

e) spowodowanie zmiany miejsca lub czasu zajęć, odwołania lub przerwania zajęć w przypadku ujawnienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów lub innych osób,

f) organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami,

g) prowadzenie ewidencji wypadków uczniowskich,

h) organizacja edukacji uczniów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4) Planowanie i profilaktyka:

a) planowanie czynności i środków niezbędnych do pełnej realizacji ustalonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. ułożenia planu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem zasad bhp),

b) wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organ nadzoru nad warunkami pracy,

c) analizowanie samodzielnie lub przy współpracy komisji, wypadków uczniów i pracowników Szkoły celem ustalenia i stosowania skutecznych sposobów zapobiegania wypadkom w przyszłości.

2. W celu wykonania powyższych zadań Dyrektor ściśle współpracuje z organem prowadzącym Szkołę.

 

§17

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do:

1) znajomości i przestrzegania przepisów bhp w miejscu pracy,

2) pełnienia stałego nadzoru nad uczniami w trakcie zajęć lekcyjnych, nadobowiązkowych, dodatkowych, a w razie potrzeby reagowania na niewłaściwe zachowanie. Nauczyciel nie może opuścić klasy. W wyjątkowych przypadkach może to uczynić, ale tylko wtedy, gdy możliwie jak najszybciej powiadomi o tym innego pracownika pedagogicznego lub niepedagogicznego i ten przejmie lub zorganizuje zastępstwo,

3) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłoczne reagowanie na nagłą nieusprawiedliwioną nieobecność poprzez poinformowanie o tym właściwego wychowawcy, który powiadamia o fakcie rodziców (prawnych opiekunów) w trybie określonym w regulaminie Szkoły,

4) natychmiastowego udzielenia lub zapewnienia uczniowi pierwszej pomocy w razie wypadku, powiadomienia o wypadku Dyrektora Szkoły,

5) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

6) kontroli miejsc pracy i nauki w szczególności, czy ich aktualny stan odpowiada przepisom z zakresu bhp,

7) usuwania wszelkich zauważonych braków i błędów, jeśli usuniecie ich we własnym zakresie jest możliwe,

8) natychmiastowego zgłoszenia Dyrektorowi Szkoły wszelkich spostrzeżonych braków i błędów, których nauczyciel usunąć sam nie może, a które stanowią zagrożenie wypadkowe,

9) przerwania zajęć, gdy stan pomieszczenia, sprzętu, instalacji zagraża uczniom, pracownikom lub innym osobom,

10) w salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza:

a) sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć,

b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,

c) dostosowuje stopień trudności i intensywności ćwiczeń do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących,

d) zwalnia uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne w danym dniu z wykonywania wszystkich lub wybranych ćwiczeń,

e) ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących,

f) drabinki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe,

g) prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach,

h) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach,

i) nie wydaje uczniom przed zajęciami sprzętu sportowego.

3. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo i opiekę uczniom podczas zabaw, dyskotek, itp.

4. Dopuszcza się łączenie klas, jeżeli te będą zgromadzone w jednym odpowiednio dużym pomieszczeniu np. sala lekcyjna, sala gimnastyczna.

5. Jeżeli uczniowie w czasie lekcji umawiają się z innym nauczycielem (np. konkursy, próba, poprawa itp.), to nauczyciele muszą się porozumieć miedzy sobą, kto odpowiada za ich bezpieczeństwo w tym czasie.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za samowolny pobyt ucznia na terenie Szkoły poza rozkładem zajęć.

 

§18

1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach, według corocznie ustalonego harmonogramu.

2. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przy dowożeniu i odwożeniu uczniów autobusem szkolnym, wg corocznie ustalonego harmonogramu.

 

§19

1. Za bezpieczeństwo i opiekę nad uczniami w szatni szkolnej odpowiedzialni są nauczyciele sprawujący dyżur zgodnie z harmonogramem.

 

 §20

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren Szkoły, liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece Szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez, wycieczek.

3. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz (za zgoda Dyrektora) inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

4. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.

5. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

6. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

§21

1. W zakresie bhp uczeń ma prawo do:

1) opieki wychowawczej i warunków zapewniających ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności,

2) warunków pobytu w Szkole oraz imprez organizowanych przez Szkołę, zapewniających bezpieczeństwo,

3) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

4) korzystania z pomieszczeń, wyposażenia, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2. W zakresie bhp uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać prawa szkolnego,

2) zapoznać się z zasadami bhp obowiązującymi podczas pobytu w Szkole i bezwzględnie ich przestrzegać,

3) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, przestrzegać zasad higieny osobistej,

4) nie przynosić do Szkoły przyrządów, przyborów i substancji mogących stanowić zagrożenie dla życia uczniów,

5) w przypadku dojeżdżania autobusem szkolnym, po skończonych zajęciach oczekiwać na odjazd pod opieką wyznaczonych osób,

6) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w autobusie szkolnym,

7) przebywając na przystanku autobusowym zachowywać się odpowiednio i nie stwarzać zagrożenia życia i zdrowia swojego i innych,

8) w przypadku dojeżdżania do Szkoły rowerem lub motorowerem, przedstawić przed tym faktem wychowawcy pisemną zgodę rodzica/ opiekuna prawnego, posiadać kartę rowerową lub motorowerową, nie poruszać się rowerem lub motorowerem na terenie Szkoły,

9) nie opuszczać samowolnie terenu Szkoły,

10) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia /pracownie, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka,

11) dbać o sprzęt szkolny, urządzenia i pomieszczenia szkolne. W przypadku dokonania zniszczeń uczeń jest zobowiązany naprawić wyrządzone przez siebie szkody w sposób uzgodniony z wychowawcą lub Dyrektorem. Rodzice, opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dziecko,

12) przestrzegać zarządzeń porządkowych wydanych przez Dyrektora i obowiązujących w Szkole przepisów oraz podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora i nauczycieli.

 

§22

1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom niepełnosprawnym, którzy realizują obowiązek szkolny w procesie nauczania indywidualnego oraz podczas ich uczestnictwa, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) w zajęciach edukacyjnych i imprezach na terenie Szkoły.

2. Za bezpieczeństwo danego ucznia odpowiada jego nauczyciel - wychowawca.

 

§23

1. Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na:

1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy materialnej lub rzeczowej,

2) występowaniu, w razie potrzeby, do organu prowadzącego Szkołę o udzielenie pomocy finansowej w zakresie przekraczającym możliwości Szkoły,

3) zapewnieniu możliwości korzystania z usług Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w szczególności w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw do ewentualnego obniżenia wymagań edukacyjnych,

4) udzielaniu organizowanej pomocy w korzystaniu z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w szczególności w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw do ewentualnego obniżenia wymagań edukacyjnych,

5) rozpoznawaniu sytuacji rodzinnej dzieci,

6) aktualizowaniu wywiadów o uczniach w ciągu całego cyklu kształcenia.

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 przyznaje się na zasadach określonych w innych odrębnych przepisach.

 

Rozdział III

Zadania zespołów nauczycielskich

 

§24

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego zadaniem jest:

1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów programów nauczania dla danego oddziału,

2) integrowanie treści międzyprzedmiotowych,

3) diagnozowanie i usprawnianie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniana i Szkolnego Programu Wychowawczego,

4) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału

5) ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów,

7) ustalanie dla całego zespołu uczniowskiego i poszczególnych uczniów zadań dostosowanych do zainteresowań i zdolności,

8) organizowanie międzyprzedmiotowych olimpiad i konkursów wiedzy,

9) uzgadnianie wspólnych działań związanych z organizowaniem „zielonej szkoły”,

10) doskonalenie swej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, lekcje koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych,

11) zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień, szczególnie dotyczących realizacji programów nauczania, ścieżek edukacyjnych, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego,

12) analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów,

13) wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

2. W celu wymiany doświadczeń oraz monitorowania pracy Szkoły Dyrektor może tworzyć zespoły zgodne z potrzebami placówki.

 

Rozdział IV

Szczególne warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

§25

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

§26

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§27

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§28

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).


§29

1. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

2. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

 

§30

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

 

§31

 Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

 

§32

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą Prawo oświatowe.

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą Prawo oświatowe..

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

§33

1. Bieżące oceny w klasach I – III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący              – 6

2) stopień bardzo dobry      – 5

3) stopień dobry                  – 4

4) stopień dostateczny        – 3

5) stopień dopuszczający    – 2

6) stopień niedostateczny    – 1

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

3.Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

 

§34

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

 

§35

Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1) praca klasowa – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji:

a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej 3 takie prace, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym  wyprzedzeniem,

c) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.

 

§36

1. Ustala się następujące kryteria oceniania pisemnych prac punktowych:

          1) 100% + dodatkowe wiadomości- celujący

          2) 99%-90%- bardzo dobry

          3) 89%-70%- dobry

          4) 69%-50%- dostateczny

          5) 49%-30%- dopuszczający

          6) 29%-0%- niedostateczny.

2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

 

 

 

 

§37

1.Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących:

Liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo

minimalna ilość ocen

1

3

2

4

3

6

4

7

5 i więcej

8

 

2.Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 3 tygodni.

3.Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, zebrań, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 30 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.

 

§38

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

 

 

 

§39

Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną.

 

§40

W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach
I
– VIII:

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega następujących zasad:

 • dba o estetykę podręczników i zeszytów szkolnych,
 • nie zakłóca toku lekcji,
 • rzetelnie i sumiennie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, systematycznie odrabia prace domowe, przynosi przybory,
 • jest taktowny, życzliwy, uprzejmy i tolerancyjny wobec kolegów
 • nie przywłaszcza cudzej własności,
 • dba o mienie własne, cudze i społeczne oraz wygląd pomieszczeń szkolnych i całego otoczenia,
 • zmienia obuwie,
 • przestrzega ustalonych regulaminów,
 • nie opuszcza samowolnie budynku szkoły,
 • poprawnie i bezpiecznie zachowuje się w czasie przerw międzylekcyjnych,
 • nie należy do żadnych grup nieformalnych i nie bierze udziału ani biernego ani czynnego w przestępstwach,
 • wykazuje szacunek wobec symboli narodowych i religijnych,
 • godnie uczestniczy w imprezach uroczystościach o charakterze patriotycznym,
 • zna i szanuje tradycje swojej szkoły: sztandar, hymn, obchody Dnia Patrona,
 • stosuje formy grzecznościowe, formuły powitań, pożegnań, przeprosin itp. wobec gości, rodziców, pracowników Szkoły, kolegów i koleżanek,
 • dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów ani żargonu potocznego różnych subkultur,
 • przestrzega zasad bhp we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, na terenie przyszkolnym, w czasie dojazdu szkolnym autobusem,
 • nie stosuje przemocy w żadnej postaci, nie narusza godności innych,
 • dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
 • nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa środków odurzających ani ch nie wnosi na teren szkoły i nie namawia kolegów i koleżanek do ich używania, powiadamia o zaistniałych zagrożeniach w tym zakresie,
 • nie wnosi na teren szkoły i nie używa rzeczy i materiałów zagrażających bezpieczeństwu innych,
 • nie lekceważy uwag nauczycieli i osób starszych,
 • na lekcji, w czasie przerw, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, uroczystości itp. wykonuje  polecenia nauczycieli i opiekunów,
 • okazuje szacunek innym ludziom na terenie szkoły i poza nią, nigdy ich nie obraża, nie zaczepia, ani nie uwłaszcza ich godności,
 • szanuje pracę innych,
 • oraz nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 7 godzin lekcyjnych, ani nie spóźnił się na lekcje więcej niż 5 razy w semestrze,
 • jest aktywny w procesie dydaktycznym,
 • korzysta z biblioteki  szkolnej oraz innych źródeł informacji,
 • uczestniczy w imprezach na rzecz klasy.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wymogi na ocenę dobrą,
 • ma postawę gotowości do świadczenia pomocy innym,
 • jest pomocny i tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych, starszych lub chorych,
 • działa aktywnie na rzecz społeczności szkolnej w samorządzie klasowym, szkolnym i innych organizacjach,
 • kulturalnie zachowuje się na terenie placówek kulturalno- wychowawczych (kina, teatry, muzea itp.) oraz w środkach komunikacji publicznej,
 • nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 4 godzin lekcyjnych oraz nie spóźnił się więcej niż 3 razy w semestrze.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wszystkie wymogi na ocenę bardzo dobrą,
 • wykazuje się inicjatywą i samodzielnością w pracach na terenie klasy i szkoły,
 • dąży do poszerzenia wiedzy poprzez udział w konkursach, widowiskach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, działa na rzecz środowiska,
 • rozwija swoje umiejętności językowe w różnych formach,
 • udziela pomocy, w miarę możliwości, osobom poszkodowanym i potrzebującym, zawiadamia o niebezpieczeństwie oraz występujących zagrożeniach,
 • jest pomocny i tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych, starszych lub chorych,
 • stanowi wzór do naśladowania,
 • nie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęć edukacyjnych i nie spóźnia się.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • nie jest aktywny,
 • nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły, środowiska,
 • nie podejmuje dodatkowych prac i zadań lub wykonuje je niechętnie i niestarannie,
 • zdarza się mu często opuszczać lekcje bez usprawiedliwienia i często spóźnia się na zajęcia edukacyjne, a także zakłóca tok lekcji,
 • nie zawsze reaguje na zwracanie uwagi,
 • zdarza się, że powoduje lub lekceważy kwestie bezpieczeństwa.

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 • uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny poprawnej, a zastosowane przez nauczycieli, rodziców i pedagogów środki zaradcze nie zawsze odnoszą skutki,
 • zdarza się mu często opuszczać lekcje bez usprawiedliwienia i często spóźnia się na zajęcia edukacyjne, a także zakłóca tok lekcji,
 • zdarza mu się niekulturalne, aroganckie zachowanie i nieprzestrzeganie ustalonych regulaminów,
 • zdarza się, że powoduje lub lekceważy kwestie bezpieczeństwa,
 • samowolnie opuszcza budynek szkoły,
 • nie zawsze reaguje na zwracanie uwagi,
 • zdarza mu się być nieuczciwym, nie szanować pracy innych, mienia swojego lub cudzego i społecznego,
 • jest niekoleżeński,
 • zdarza mu się niegodne zachowanie wobec symboliki narodowej i religijnej oraz w trakcie uroczystości o tym charakterze,
 • zdarza się, że używa wulgaryzmów i żargonu potocznego,
 • zdarzyło mu się zapalić papierosy w miejscu publicznym.

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny poprawnej, a zastosowane przez nauczycieli, rodziców i pedagoga środki zaradcze nie odnoszą skutku,
 • w sposób jawny i z rozmysłem łamie zasady życia szkolnego,
 • nagminnie się spóźnia lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, często otrzymuje uwagi za zakłócanie toku lekcji,
 • nie wykazuje szacunku wobec symboliki narodowej i religijnej ani innych uznanych wartości,
 • samowolnie opuszcza teren szkoły podczas trwania zajęć lub przerw,
 • stwarza zagrożenie lub bardzo często lekceważy zagrożenia mimo zwracanej uwagi,
 • postępuje nieuczciwie, nie szanuje mienia, pracy swojej ani innych, jest obojętny wobec przejawów zła,
 • zachowuje się agresywnie, znęca się fizycznie lub psychicznie nad kolegami, nie szanuje godności innych osób, zarówno rówieśników, jak i dorosłych,
 • jest wulgarny,
 • pali papierosy lub zdarza się, że pije alkohol,
 • zażywa narkotyki, stosuje środki odurzające lub rozprowadza je albo umożliwia ich rozprowadzenie,
 • wchodzi w konflikt z prawem,
 • należy do grup nieformalnych,
 • dopuszcza się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne.

 

§41

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

3. W klasach I – III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I – III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

5. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

 

§42

1. Nie później niż na 21 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny w odpowiednim miejscu e-dziennika:

2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie dziennika elektronicznego, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.

 

§43

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

1) w ciągu 7 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca informuje ucznia o :

a) sposobie podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,

b) terminie podwyższenia;

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 1 dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku szkolnego.

5. Na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§44

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

§45

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

§46

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 

§47

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z trzech  obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu poprawkowego,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskana ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

 

§48

 Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§49

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

 

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego

 

&50

Doradztwo zawodowe jest realizowane:

1) w oddziałach przedszkolnych

2) w klasach I – VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy;

3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

 

§51

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla:

1) przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z 16 sierpnia 2018 r, w sprawie doradztwa zawodowego;

2) klas I – VI szkół podstawowych – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) klas VII i VIII szkół podstawowych – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

 

§52

Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 16 ustawy.

 

§53

1. Program, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:

a) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych, o których mowa w § 4 odpowiednio pkt. 2–7, oraz oddziałów, których dotyczą te działania,

b) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,

c) terminy realizacji działań,

d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, w tym podmioty o których mowa w § 9 – z uwzględnieniem odpowiednio potrzeb uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole.

3. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 1. § 6. 1.

 

§54

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu, o którym mowa w § 5 ust. 1, oraz koordynacja jego realizacji;

 4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie;

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy, nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

 W roku szkolnym 2020/2021 dyrektor szkoły zatwierdza program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, w terminie do dnia 31 października 2020 .

 

 

Rozdział VI

 

Organizacja zajęć dodatkowych

§55

1. Organizacja zajęć dodatkowych obejmuje przedmioty nadobowiązkowe oraz nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia rekreacyjno- sportowe, koła i zespoły zainteresowań oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne i zajęcia psychoedukacyjne).

2. Celem zajęć dodatkowych jest zapewnienie rozwoju intelektualnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań lub umożliwienie wyrównania wiedzy uczniów.

3. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych w systemie klasowo- lekcyjnym, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

4. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę lub przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych.

5. Wykaz zajęć dodatkowych określa corocznie Dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców  uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów.

6. Na wniosek Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej Dyrektor może zaprzestać nauki danego zajęcia dodatkowego.

7. Uczniowie nie korzystający z zajęć dodatkowych objęci są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi lub wracają do domu.

8. Ocena z przedmiotów nadobowiązkowych lub informacja o uczęszczaniu na nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym.

9. Ocena z przedmiotów nadobowiązkowych nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

10. Szkoła może utrzymywać kontakty ze szkołami zagranicznymi zapewniając w ten sposób możliwość wymiany uczniów oraz inne formy kontaktów.

 

 

Rozdział VII

 

Pomoc materialna dla uczniów

§56

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 

§57

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendia szkolne,

2) zasiłek szkolny.

3. Tryb i zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa ustawa o systemie oświaty oraz uchwalony na jej podstawie przez Radę Gminy regulamin.

4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

5. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 

§58

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym trybie Szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klasa I - III Szkoły Podstawowej oraz uczniom klasy IV Szkoły Podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I - III Szkoły Podstawowej.

6. Dyrektor Szkoły powołuje w Szkole komisję stypendialną.

7. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły.

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie.

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć  kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.

11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie Szkoły.

 

 

Rozdział VIII

 

Organizacja współdziałania z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

 

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

§59

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Grójcu.

2. Publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

3. Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska. Działalność poradni specjalistycznych może być ukierunkowana w szczególności na:

1) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, z niedostosowaniem społecznym  lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,

2) udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania,

3) udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

4) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami,

5) profilaktykę problemową, w tym profilaktykę uzależnień dzieci i młodzieży,

6) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

 

§60

1. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

1) diagnozę,

2) konsultację,

3) terapię,

4) psychoedukację,

5) rehabilitację,

6) doradztwo,

7) mediację,

8) interwencje w środowisku ucznia,

9) działalność profilaktyczną,

10) działalność informacyjną.

2. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

2) pozostawienia ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

3) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

4) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

5) zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboka dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,

6) udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

7) przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,

8) innych określonych w odrębnych przepisach.

3. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do szkoły, do której uczęszcza dziecko.

4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

5. Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.

 

§61

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

1) ucznia,

2) rodziców,

3) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i wychowawcy,

4) poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

5) specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,

6) pomocy nauczyciela,

7) dyrektora szkoły,

8) kuratora sądowego,

9) pracownika socjalnego,

10) asystenta rodziny,

11) pielęgniarki środowiskowej.

 

 

§62

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie:

1) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

2) porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

3) zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,

4) zajęć rozwijających uzdolnienia,

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, terapii ręki oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 

§63

1. Pomocą psychologiczno - pedagogiczną objęci są uczniowie, u których stwierdzono specjalne potrzeby edukacyjne wynikające:

1) z niepełnosprawności

2) z niedostosowania społecznego

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4) ze szczególnych uzdolnień

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się

6) z zaburzeń komunikacji językowej

7) z choroby przewlekłej

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9) z niepowodzeń edukacyjnych

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

12) z powodu nieznajomości języka polskiego przez cudzoziemców, którzy podejmują naukę  w naszej szkole

 

§64

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są wszyscy uczniowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Uczeń powinien mieć zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodną także z jego możliwościami psychofizycznymi, rozpoznanymi przez nauczyciela lub specjalistę, prowadzącego z nim zajęcia. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia może dotyczyć zarówno trudności w uczeniu się, jak i szczególnych uzdolnień.

 

§65

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. Osoby te prowadzą w szczególności:

 

 • obserwacją pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I – III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub szczególnych uzdolnień.

 

 

§66

Pomoc uczniowi musi być udzielona natychmiast po rozpoznaniu takiej konieczności, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z nim. Jeżeli dyrektor uzna to za zasadne, o takiej potrzebie może poinformować również innych nauczycieli lub specjalistów

§67

1. O objęciu ucznia zajęciami, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 2 i 3 decyduje Dyrektor po uzyskaniu zgody rodziców.

2. O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust. 5 decyduje Dyrektor na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§68

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grójcu oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest psycholog i pedagog szkolny.

 

 

 

Rozdział IX

 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami

§69

1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

3. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie i Szkole,

2) zapoznania się z dokumentami stanowiącymi Szkoły, w tym m.in. Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Profilaktyczno - Wychowawczym,

3) rzetelnej informacji i porad na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz dalszego kształcenia, wychowania i planowania kariery zawodowej swych dzieci,

4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły i poszczególnych nauczycieli:

a) wychowawcy klasy,

b) Dyrektorowi Szkoły,

c) Wójtowi Gminy Pniewy,

d) Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

4. Rodzice mają obowiązek:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza Szkołą odpowiednich warunków nauki,

5) komunikowania się ze Szkołą na temat postępów dziecka w nauce,

6) uczestnictwa w zebraniach klasowych i „dniach otwartych”,

7) usprawiedliwiania nieobecności uczniów,

8) stawienia się na wezwanie Szkoły,

9) przekazywania wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka,

10) reagowania na przejawy niewłaściwego zachowania w Szkole i poza jej terenem,

11) niezwłocznego sygnalizowania Dyrektorowi Szkoły lub wychowawcy klasy o zachowaniach uczniów świadczących o indywidualnych lub grupowych przejawach niedostosowania społecznego,

12) respektowania uchwały Rady Rodziców  podjętych w ramach ich kompetencji,

13) niespełnienie obowiązku szkolnego przez ucznia podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Współpraca Szkoły i rodziców polega na:

1) organizowaniu przez Szkołę spotkań z rodzicami i stwarzaniu w ich trakcie możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

2) indywidualnych, osobistych kontaktach rodziców z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją,

3) natychmiastowym kontakcie wychowawcy z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia /gwałtowny spadek wyników nauczania, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, wejście w konflikt z prawem itp.

4) informowaniu rodziców na miesiąc przed zakończeniem półrocza /roku szkolnego o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i ocenie nagannej z zachowania (w formach ustalonych odrębnie),

5) informację potwierdzają rodzice podpisem na karcie z ocenami na zorganizowanym przez wychowawcę spotkaniu,

6) ścisłej współpracy przy tworzeniu i realizacji Programu wychowawczo - profilaktycznego,

7) ścisłym współdziałaniu Rady Rodziców z innymi organami Szkoły,

8) angażowaniu rodziców we współpracę w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły,

9) angażowaniu rodziców w rozwiązywanie problemów gospodarczo - administracyjnych Szkoły,

10) w przypadku szczególnie rażącego zaniedbania obowiązków rodziców wobec dziecka będącego uczniem Szkoły i nie reagowania na wezwania, Dyrektor Szkoły może zwrócić się do Sądu Rejonowego /Wydział Rodziny i Nieletnich/ w celu uzyskania odpowiedniej dla dziecka pomocy.

6. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.

7. Rodzice, poprzez swoje organy /Rady Klasowe Rodziców, Rada Rodziców/ przedstawiają opinię na temat pracy Szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników:

1) Dyrektorowi, w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,

2) organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy stanu rzeczy poprzez interwencję wewnątrz Szkoły.

 

 

Rozdział X

 

Organy Szkoły i ich kompetencje

§70

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Uczniowski,

4) Rada Rodziców

2. Organy Szkoły uchwalają regulaminy swojej działalności, które muszą być zgodne z przepisami prawa i Statutem Szkoły.

3. Wymienione organy Szkoły współpracują ze sobą na zasadach:

1) partnerskiego współdziałania,

2) demokratycznego procesu decyzyjnego,

3) bieżącej wymiany informacji między organami na temat działań i uchwał.

4. Organy Szkoły są samodzielne, działają według ustalonych reguł i kompetencji.

5. Podejmowane działania organów Szkoły nie mogą naruszać prawa.

 

1. Dyrektor

§71

1. Szkołą kieruje Dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Dyrektor w sprawach wynikających z ustawy oraz innych przepisów jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne w  rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Dyrektor odpowiedzialny jest za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły,

2) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych,

3) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących Szkołę,

4) tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

5) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

4. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z podstawową działalnością Szkoły do obowiązków Dyrektora należą w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą,

2) organizowanie warunków do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczniów oraz rozwijania uzdolnień z uwzględnieniem Konwencji o Prawach Dziecka,

3) odpowiedzialność za ofertę edukacyjną Szkoły,

4) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5) realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

6) opracowywanie i wdrażanie planu doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem:

a) programu rozwoju Szkoły i związanych z nim potrzebami kadrowymi,

b) planów rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,

c) wniosków nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego,

d) Dyrektor rozpatruje wnioski i przydziela fundusze w ramach posiadanych środków.

5. W zakresie nadzoru pedagogicznego do obowiązków Dyrektora należą w szczególności:

1) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego,

2) planu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, uwzględnienia planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny przedstawiony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub placówką oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich,

3) Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego,

4) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

5) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy lub oceny dorobku zawodowego.

6. W zakresie organizacji pracy Szkoły do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) opracowanie arkusza organizacyjnego Szkoły,

2) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

3) tworzenie oferty edukacyjnej Szkoły

4) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, w którym Dyrektor określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin: obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii i etyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. W zakresie realizacji zadań pracodawcy do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

2) określanie zakresów czynności, obowiązków i kompetencji pracowników,

3) przyznawanie nagród oraz wyznaczanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawie przyznania nagród, odznaczeń i innych wyróżnień nauczycielom oraz pozostałym pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami,

5) dysponowanie środkami funduszu socjalnego Szkoły, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu socjalnym,

6) współpraca ze związkami zawodowymi zgodnie z ustawą o związkach zawodowych w określonych przepisami sprawach.

8. W zakresie spraw finansowych Szkoły do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) opracowanie projektów planów finansowych Szkoły,

2) przedstawienie projektów planów finansowych do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

3) realizowanie planów finansowych poprzez dysponowanie określonymi w nich środkami, zgodnie z przepisami określającymi zasady gospodarki finansowej Szkół,

4) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi,

9. W zakresie administracyjno- gospodarczym Szkoły do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie i nadzorowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły,

2) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki w Szkole,

3) kontrolowanie przestrzegania obowiązujących w Szkole regulaminów,

4) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji:

a) przebiegu nauczania,

b) kadrowej,

c) administracyjnej,

d) finansowej.

10. Dyrektor ma prawo do:

1) przyjmowania uczniów do Szkoły,

2) udzielania uczniom nagród, wyróżnień i kar zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Dyrektora,

3) wstrzymania wykonania uchwały Rady Pedagogicznej o ile stwierdzi, że jest ona sprzeczna z przepisami prawa. O tym fakcie Dyrektor zawiadamia niezwłocznie organy nadzorujące,

4) tworzenia zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych lub innych zespołów problemowo- zadaniowych. Dyrektor powołuje przewodniczącego zespołu na wniosek zespołu.

11. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz niniejszego Statutu.

12. Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

2. Wicedyrektor

 

1. W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora, który w razie nieobecności Dyrektora zastępuje go.

2. Powierzenie i odwołanie osoby ze stanowiska wicedyrektora dokonuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

3. Wicedyrektor, z uprawnienia Dyrektora, jest bezpośrednim przełożonym dla nauczycieli i pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli,

4. Wicedyrektor:

1) prowadzi obserwację zajęć, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, wydaje zalecenia pokontrolne oraz egzekwuje ich wykonanie,

2) wnioskuje do Dyrektora Szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej,

3) rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach,

4) rozlicza nauczycieli z realizacji zadań wychowawczo -opiekuńczych szkoły.

 

5. Wicedyrektor podczas nieobecności Dyrektora Szkoły:

1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

2) podpisuje dokumenty z upoważnienia Dyrektora, używając własnej pieczątki,

3) współdziała z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,

4) kieruje pracą personelu obsługi,

5) odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły.

 

6. Do obowiązków Wicedyrektora należy:

1) przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

2) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

3) rozliczanie godzin ponadwymiarowych,

4) kontrolowanie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,

5) koordynowanie przebiegu konkursów przedmiotowych,

6) nadzorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) sprawowanie nadzoru nad zajęciami pozalekcyjnymi,

8) koordynowanie praktyk studenckich realizowanych na terenie szkoły,

9) sporządzanie planu doskonalenia zawodowego,

10) nadzorowanie funkcjonowania wewnątrzszkolnych zasad oceniania,

11) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

3. Rada Pedagogiczna

§72

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1) Dyrektor, jako jej przewodniczący,

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole, jako jej członkowie.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Podstawowe zadania Rady Pedagogicznej to:

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2) okresowe i roczne analizowanie wyników nauczania i wychowania oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Szkoły,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.

5. Rada Pedagogiczna działa według odrębnego regulaminu określającego tryb zwoływania posiedzeń, sposoby ich prowadzenia, protokołowanie itp.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej w szczególności należy:

1) zatwierdzenie planów pracy Szkoły,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po ich zaopiniowaniu,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowanej przez Dyrektora,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) wyłanianie kandydatów do powołanej przez organ prowadzący Zespół w komisji konkursowej, która wybiera kandydata na stanowisko Dyrektora,

7) opracowanie Programu Wychowawczego, Programu profilaktyczno - wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

8) zatwierdzenie programu i warunków prowadzenia przedmiotów  nadobowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) podział godzin do dyspozycji Dyrektora wprowadzonych do szkolnego planu nauczania,

3) projekty planów finansowych Szkoły,

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) propozycję przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora dotychczasowemu Dyrektorowi,

7) wnioski o udzielenie zgody na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki ucznia,

8) wnioski Dyrektora, dotyczące organizacji pracy Szkoły,

9) podjęcie w Szkole działalności przez Stowarzyszenia i Organizacje, o których mowa w art. 56 Ustawy.

8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian.

9. Rada Pedagogiczna w szczególności:

1) występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora,

2) występuje w sprawach przyznania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,

3) rozpatruje wnioski zespołów przedmiotowych, stałych i doraźnych komisji powołanych przez Dyrektora,

4) rozpatruje wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników Szkoły, w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar do skreślenia z listy uczniów włącznie,

5) występuje z wnioskami w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania w Szkole,

6) występuje z wnioskami w sprawie zapewnienia właściwej realizacji kształcenia danego przedmiotu przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego rozkładu godzin z tego przedmiotu, w uzasadnionych przypadkach.

10. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) zawiadomienia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,

2) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

3) wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

4) zapoznania członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami  prawa oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

5) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej,

6) oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzania go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli.

11. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,

2) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił swoje zastrzeżenia,

3) składania przez Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

4) przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów Szkoły oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

5) przestrzegania tajemnicy w sprawach poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

12. Organizacja pracy Rady Pedagogicznej:

1) Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz w powołanych przez siebie stałych lub doraźnych komisjach i zespołach,

2) zebrania mogą być organizowane na wniosek przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

3) zebrania plenarne są organizowane przez rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb,

4) zebranie Rady Pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym odbywa się plenarne posiedzenie Rady, Dyrektor może zarządzić skrócenie lekcji),

5) uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady,

6) członkowie Rady Pedagogicznej usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu Rady jej Przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami.

13. Dokumentacja zebrań Rady Pedagogicznej oraz jej komisji i zespołów:

1) podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej oraz jej komisji i zespołów są księgi protokołów,

2) do protokołowania posiedzeń Rady wykorzystuje się technikę komputerową.

3) protokoły z jednego roku szkolnego wraz z załącznikami tworzą księgę protokołów,

4) za oprawienie księgi protokołów odpowiedzialny jest przewodniczący Rady.

5) w terminie do 14 dni od daty zebrania sporządza się protokół i wpisuje do właściwej księgi protokołów,

6) protokół z zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje Przewodniczący i protokolant,

7) członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek protokolantowi.

 

4. Samorząd Uczniowski

§73

1. Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność uczniowska Szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin.

3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

4. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

2) Zarząd Samorządu.

5. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

7. Samorząd Uczniowski prowadzi też działania wolontariatu..

 

§74

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne i lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

5. Rada Rodziców

§75

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice wybrani przez zebranie rodziców.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

5. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 4, należy:

1) opiniowanie i zatwierdzanie:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyczno - wychowawczego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) W celu wspierania działalności Statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 

Rozwiązywanie konfliktów szkolnych

§76

1. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie Szkoły:

1) spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca, jeżeli to koniecznie w porozumieniu z Samorządem Klasowym i zainteresowanymi rodzicami,

2) spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne przy udziale Samorządów Klasowych, zainteresowanych rodziców,

3) nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor przy współudziale wychowawcy klasy,

4) nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor, jeżeli to konieczne w obecności przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego,

5) zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub wychowawca klasy bezpośrednio Dyrektorowi lub przewodniczącemu Komitetu Rodzicielskiego,

6) sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w terminie możliwie jak najkrótszym.

2. Rozwiązywanie konfliktów między organami Szkoły winno się odbywać z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, z uwzględnieniem dobra Szkoły i przyjętych zasad współpracy.

 

 

Rozdział XI

 

Organizacja Szkoły

§77

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 27 osób.

3. Zajęcia edukacyjne w klasach pierwszego etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.

 

§78

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

§79

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

§80

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

§81

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

§82

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

4. Szkoła używa dziennika elektronicznego Librus Synergia  jako dziennik dokumentujący zajęcia lekcyjne.

 

§83

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

6 Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

§84

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§85

Oddziały przedszkolne

1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

2. Oddział przedszkolny realizuje cele określone w ustawie Prawo oświatowe, a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie:

1) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2) zapewnienia opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości   szkoły,

3) zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

4) współdziałania z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci.

3. Szczegółowe zadania oddziału przedszkolnego i sposób ich realizacji ustalone są w planach pracy .

4. Oddział sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych poprzez:

1) zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem oddziału,

2) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

3) stosowanie w swych działaniach obowiązujących zasad bhp i ppoż.,

4) współpracę z Przychodnią Psychologiczno- Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi.

 

§86

1. Podstawową jednostką organizacyjną oddziału przedszkolnego jest grupa dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

 

 

 

§87

1. Organizacja pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Oddział przedszkolny realizuje naukę przedmiotów dodatkowych w wymiarze:

3 i 4 - latki 0,5 godziny tygodniowo (jęz. angielski i gimnastyka korekcyjna, rytmika),

5 - latki 0,5 godziny tygodniowo (jęz. angielski, , gimnastyka korekcyjna, rytmika i religia),

6 - latki- 2 razy 0,5 godz. tygodniowo (religia, jęz. angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika).

3. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi trwa 60 minut.

4.Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

§88

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

 

§89

1. Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zatwierdza się: czas pracy oddziału przedszkolnego- 25 godzin tygodniowo /zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego/ oraz 1 godzinę religii w tygodniu realizowaną na  zajęciach po 30 minut.

 

§90

1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela- wychowawcę tej grupy. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne, potrzeby i zainteresowania dzieci.

2. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§91

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

2. Oddziały przedszkolne czynne są minimum 5 godzin dziennie.

3. Świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§92

 1. W oddziałach przedszkolnych zatrudniony jest nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

§93

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Dożywianie

§94

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dwudaniowych dla dzieci tego potrzebujących.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Szkoła występuje do Rady Rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

§95

1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust.

2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.

3.  Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

§96

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 

Rozdział XII

 

Organizacja biblioteki szkolnej

§97

1. Biblioteka  szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2) korzystanie z księgozbiorów i wypożyczanie poza bibliotekę,

3) korzystanie ze środków audiowizualnych w szkole,

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w bibliotece lub salach lekcyjnych,

5) korzystanie z centrum multimedialnego (znajdującego się w sali komputerowej) zgodnie z ustalonym regulaminem.

3. Biblioteka stosując właściwe metody i środki pełni funkcję:

1) kształcąco- wychowawczą poprzez:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b) kształtowanie  zainteresowań czytelniczych uczniów,

c) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

d) rozwijanie umiejętności permanentnego uczenia się,

e) kształcenie kultury czytelniczej,

f) wdrażanie do poszanowania książki,

g) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.

2) opiekuńczo- wychowawczą poprzez:

a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego,

b) uczestniczenie w imprezach przygotowanych dla społeczności szkolnej i lokalnej.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie.

5. Czas pracy biblioteki zapewni możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć.

6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

7. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami na terenie gminy, a także powiatu.

 

§98

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły poprzez:

1) zapewnienie obsady personelu oraz odpowiedniego pomieszczenia i wyposażenia,

2) zapewnienie środków finansowych,

3) zapewnienie nauczycielowi bibliotekarzowi godziny do prowadzenia lekcji,

4) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć,

5) hospitowanie i ocenę biblioteki.

 

 

Rozdział XIII

 

Organizacja świetlicy szkolnej

§99

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej:

 1. Dla uczniów, którzy muszą przybywać w szkole, przed zajęciami lub po ich zakończeniu, ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje opiekę świetlicową.
 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej oraz bezpieczeństwa .
 3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach .
 4. Zadaniem świetlicy jest:

a) organizowanie pomocy w nauce,

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

c) kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,

d) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

e) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci korzystających z opieki w świetlicy,

f) opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej  formy zastępstwa.

 

2. Tworzenie i wyposażenie świetlicy:

1) Świetlica winna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo – wychowawczej, a zatem:

a) sprzęt audiowizualny,

b) przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych,

c) czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych, itp.

d) sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3. Organizacja pracy świetlicy:

Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

1) Świetlica pracuje w godzinach 11.30- 14.30,

2) Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych

3) Świetlica realizuje swoje zadania według miesięcznych planów pracy dydaktyczno - wychowawczej .

 

4. Wychowankowie świetlicy:

  1. Do świetlicy przyjmowani są wszyscy uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi.
  2. Uczniowie są przyjmowani do świetlicy w oparciu o złożoną przez rodziców (opiekunów)  prośbę.
  3. Prawa i obowiązki uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny świetlicy.

 

5. Pracownicy świetlicy:

1) Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele – wychowawcy.

6. Dokumentację świetlicy stanowią:

  1. Roczny plan pracy  świetlicy,
  2. Miesięczne  plany zajęć wychowawczo- dydaktycznych,
  3. Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy,
  4. Dzienniki zajęć wychowawczych i lista obecności,
  5. Regulamin świetlicy.

 

 

 

 

 

Rozdział XIV

 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§100

1. W Szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania, wynagradzania i zwalniania pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§101

1. Pracownicy pedagogiczni Szkoły to: Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele.

2. Dyrektor Szkoły spośród nauczycieli, pracowników Szkoły lub rodziców powołuje osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

 

§102

1. Nauczyciel obowiązany jest :

 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
 2. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 3. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość  i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3. Nauczyciel w swoich działaniach kształcących, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

§103

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel winien wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

3. Nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie ma prawo do szczególnej opieki Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

 

§104

1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) Zadania dydaktyczne:

a) efektywna realizacja podstawy programowej, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w placówce programem, tj. programem wychowawczym Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

b) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym  zakresie jak najlepszych wyników,

c) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć.

2) Zadania wychowawcze:

a) zapoznanie uczniów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danej pracowni- wywieszenie regulaminu porządkowego w salach lekcyjnych,

b) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,

c) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu Szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

d) kształtowanie u uczniów postaw tolerancji i zrozumienia dla ludzi z różnych narodów, ras i o różnych światopoglądach,

e) upowszechnienie samorządności jako metody wychowawczej,

f) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno- resocjalizacyjnej,

g) przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej,

h) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia,

i) systematyczna, bezstronna i obiektywna ocena uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie,

j) poszanowanie godności osobistej ucznia, nie używanie wobec niego obraźliwych słów, niestosowanie kar cielesnych.

3) Zadania opiekuńcze:

a) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.,

b) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w Szkole wg harmonogramu dyżurów,

c) opieka nad salą lekcyjną, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystój i estetykę,

d) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów,

4) W zakresie współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi):

a) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

b) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru,

5) Inne zadania:

a) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej i Zespołów Nauczycielskich,

b) zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych od wychowawców, rodziców, pedagoga, Dyrektora lub z innych źródeł- dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia oraz osiąganych wyników nauczania,

c) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno- wychowawczych lub wychowawczo - opiekuńczych,

d) prowadzenie (zleconego przez Dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w Szkole,

e) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie Szkoły,

f) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły, a wynikających z organizacji pracy Szkoły,

g) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej oraz jakości pracy poprzez: udział w konferencjach metodycznych oraz kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych,

h) informowanie ucznia przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie semestralnej lub rocznej, a w przypadku stopnia niedostatecznego- informowanie ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) w formie pisemnej na miesiąc przez zakończeniem semestru lub roku,

i) umożliwienie uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną, poprawy tej oceny zgodnie z regulaminem klasyfikowania i promowania uczniów oraz innymi zasadami określonymi w Statucie Szkoły,

j) występowanie do Dyrektora Szkoły z wnioskami o organizację zajęć nadobowiązkowych,

k) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 

§105

1. Nauczyciel ma prawo do:

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu; w przypadku naruszenia tego prawa może odwołać się do Rady Pedagogicznej i innych właściwych przewidzianych prawem instytucji,

2) warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno - wychowawczych,

3) pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, starszych kolegów, doradców metodycznych i instytucji oświatowych,

4) zgłaszania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą Szkoły,

5) proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych i ich wdrażanie, po akceptacji przez właściwe organa Szkoły,

6) otrzymywania nagród za wyróżniającą pracę wychowawczo- dydaktyczną lub inne szczególne dokonania,

7) wyboru treści nauczania wykraczających poza obowiązujące podstawy  programowe,

8) ubiegania się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego- zgodnie z odrębnymi przepisami,

9) wyboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

10) decydowania o doborze treści programowych w przypadku prowadzenia koła przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych,

11) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w zarządzeniu MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

12) współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów,

13) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

14) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw istotnych dla życia Szkoły,

 

§106

Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, organem prowadzącym Szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

1) poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych,

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych.

 

§107

1. Nauczyciel Szkoły odpowiada służbowo przed władzami Szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie, za:

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wyniku pożaru,

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez Dyrektora, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

2. Za uchylenia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art.108 Kodeksu Pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem Pracy.

3. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 „Karty Nauczyciela” z 1982 r.

 

§108

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział /klasę/ opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale /klasie/, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wskazane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania tj. w kl. I - III i w kl. IV - VI Szkoły Podstawowej.

4. Dyrektor Szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

1) zgłoszenia przez niego pisemnego wniosku,

2) przeniesienia nauczyciela,

3) długotrwałej nieobecności,

4) braku efektów pracy wychowawczej,

5) jeżeli na zebraniu rodziców danego oddziału, zwołanym na pisemny i umotywowany wniosek złożony do Rady Rodziców przez co najmniej ¾ ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy, za zmianą nauczyciela wychowawcy opowiedzą się wszyscy rodzice obecni na zebraniu, stanowiący co najmniej ¾ ogółu rodziców klasy.

5. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6. Warunkiem przedłożenia sprawy zmiany nauczyciela wychowawcy Radzie Pedagogicznej, po spełnieniu wymogów jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

 

 

 

§109

1. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,

2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej do wykonania w domu,

3) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,

4) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają trudności, analizowanie problemu wspólnie zespołem klasowym,

5) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,

6) organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego,

7) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć,

8) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej tworzenie wśród nich więzi koleżeństwa i przyjaźni,

9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

10) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i Szkoły,

11) utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji,

12) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w Szkole, poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (opiekunami) uczniów,

13) udzielanie szczegółowej pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,

14) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z rodzicami /opiekunami/ uczniów,

15) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad bhp w Szkole i poza nią,

16) współpraca z pedagogiem i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności,

17) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami /opiekunami prawnymi/ w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), odwiedzanie uczniów w domu w celu zapoznania się z ich warunkami domowymi, za zgodą rodziców /opiekunów prawnych/,

18) włączanie rodziców /opiekunów prawnych/ w sprawy klasy i Szkoły,

19) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich i dniach otwartych odbywających się co najmniej raz na kwartał,

20) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora i uchwałami Rady Pedagogicznej oraz:

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkusza ocen klasy,

b) pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,

c) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia Szkoły,

21) opracowanie planu wychowawczo- opiekuńczego klasy na podstawie Programu wychowawczo- profilaktycznego z uwzględnieniem zadań Szkoły i sugestii rodziców,

22) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w Szkole,

23) zapoznanie uczniów i rodziców /opiekunów prawnych/ z zasadami klasyfikowania i promowania uczniów oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania i zachowania,

24) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim, jak również powołanymi do tego instytucjami i organizacjami w miarę możliwości Szkoły w postaci:

a) bezpłatnych lub zniżkowych posiłków w stołówce szkolnej,

b) pomocy finansowej przy zakupie podręczników,

c) pomocy przy pozyskiwaniu odzieży,

25) wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,

26) tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystanie ich walorów opiekuńczo- wychowawczych,

27) współpraca z klasą i rodzicami /opiekunami prawnymi/ uczniów  planu organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów w imprezach ogólnoszkolnych i pozaszkolnych,

28) wystawianie ocen z zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2. Wychowawca ma prawo do:

1) zasięgania opinii z samorządem klasy, z rodzicami /opiekunami prawnymi/ uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny,

2) uzyskiwania pomocy merytorycznej i psychologiczno- pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od Dyrektora Szkoły i instytucji wspomagających Szkołę,

3. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za: